ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2     3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 525202, 1

(08:00-10:00)
 104108, 1

(10:00-12:00)
  109201, 1

(13:00-15:00)
 202291, 1

(15:00-17:00)
   
        235101, 1

(15:00-18:00)
  
อังคาร 103109, 1

(08:00-10:00)
 235205, 1

(10:00-12:00)
  202212, 1

(13:00-16:00)
 617216, 1

(16:00-20:00)
พุธ 525202, 1

(08:00-10:00)
 104108, 1

(10:00-12:00)
  214205, 1

(13:00-15:00)
 523273, 1

(15:00-19:00)
 
      214205, 2

(13:00-15:00)
     
      214205, 3

(13:00-15:00)
     
      214205, 4

(13:00-15:00)
     
      214205, 5

(13:00-15:00)
     
พฤหัสบดี 103109, 1

(08:00-10:00)
    109201, 1

(13:00-15:00)
  617490, 1

(16:00-18:00)
  
         618490, 1

(16:00-18:00)
  
         204490, 1

(16:00-18:00)
  
         114490, 1

(16:00-18:00)
  
         215391, 1

(16:00-18:00)
  
         530490, 1

(16:00-18:00)
  
         522490, 1

(16:00-18:00)
  
         525490, 1

(16:00-18:00)
  
         529490, 1

(16:00-18:00)
  
         527490, 1

(16:00-18:00)
  
         523490, 1

(16:00-18:00)
  
         534490, 1

(16:00-18:00)
  
         535490, 1

(16:00-18:00)
  
         531490, 1

(16:00-18:00)
  
         526490, 1

(16:00-18:00)
  
         532490, 1

(16:00-18:00)
  
         524490, 1

(16:00-18:00)
  
         528490, 1

(16:00-18:00)
  
         538490, 1

(16:00-18:00)
  
         521490, 1

(16:00-18:00)
  
         536490, 1

(16:00-18:00)
  
         313490, 1

(16:00-18:00)
  
         537490, 1

(16:00-18:00)
  
         312490, 1

(16:00-18:00)
  
         551490, 1

(16:00-18:00)
  
         103391, 1

(16:00-18:00)
  
         325490, 1

(16:00-18:00)
  
         540490, 1

(16:00-18:00)
  
         539490, 1

(16:00-18:00)
  
         541490, 1

(16:00-18:00)
  
         538495, 1

(16:00-18:00)
  
ศุกร์ 103109, 1

(08:00-10:00)
 202331, 1

(10:00-12:00)
        
อาทิตย์(6209060004)551306:ELECTRONICS SYSTEM,

(08:00-12:00)
 (6209060004)551303:VIBRATION AND SYSTEM MODELING,

(13:00-17:00)
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
8 ก.ย. 256208:00-12:00(6209060004)551306:ELECTRONICS SYSTEM
นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร
8 ก.ย. 256213:00-17:00(6209060004)551303:VIBRATION AND SYSTEM MODELING
นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.