ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 102115, 1

(08:00-10:00)
 103105, 1

(10:00-12:00)
  102111, 4

(13:00-15:00)
 104101, 2

(15:00-17:00)
 531101, 1

(17:00-19:00)
อังคาร 617103, 1

(08:00-11:00)
 103105, 1

(11:00-13:00)
 202212, 1

(13:00-16:00)
 301111, 1

(16:00-17:00)
 103103, 1

(17:00-19:00)
         301101, 1

(16:00-17:00)
  
พุธ  214101, 1

(09:00-12:00)
(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE,

(12:00-13:00)
 102111, 4

(13:00-15:00)
 104101, 2

(15:00-17:00)
 531101, 1

(17:00-19:00)
พฤหัสบดี 102115, 1

(08:00-10:00)
 530201, 4

(10:00-12:00)
  202211, 2

(13:00-16:00)
   
ศุกร์   425204, 1

(10:00-12:00)
  103103, 1

(13:00-15:00)
    
   525204, 1

(10:00-12:00)
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
21 ส.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.