ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1     2 3 ระหว่าง  5/8/2562 - 11/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 102115
(4) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 
อังคาร 617103
(3) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
 301111
(1) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
 
     ซ่อมโทรศัพท์(6208050013)
() ,
   301101
(1) 1,
L1
   
พุธ  214101
(3) 1,
L1
(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
() ,
 102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี 102115
(4) 1,
L1
 530201
(4) 4,
L1
  202211
(3) 2,
L1
 พิธีไหว้ครูเครื่องกล(6207300029)
() ,
ศุกร์   425204
(4) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
     
   525204
(4) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
6 ส.ค. 256213:00-14:00ซ่อมโทรศัพท์(6208050013)
นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท
7 ส.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
8 ส.ค. 256217:00-20:00พิธีไหว้ครูเครื่องกล(6207300029)
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.