ตารางการใช้ห้อง
 - - ฟาร์มมหาวิทยาลัย
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2 3     ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
                                                            
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์       303437, 1

(15:00-18:00)
อังคาร 322324, 1

(09:00-12:00)
  303436, 1

(13:00-16:00)
  
 332324, 1

(09:00-12:00)
  322251, 1

(13:00-16:00)
  
     323342, 1

(13:00-16:00)
  
     332565, 1

(13:00-16:00)
  
     332251, 1

(13:00-16:00)
  
     333342, 1

(13:00-16:00)
  
พุธ 332574, 1

(09:00-12:00)
  333345, 1

(13:00-16:00)
  
 332574, 2

(09:00-12:00)
      
พฤหัสบดี 322326, 1

(09:00-12:00)
  322242, 1

(13:00-16:00)
  
 332326, 1

(09:00-12:00)
  322103, 1

(13:00-16:00)
  
     322302, 1

(13:00-16:00)
  
     322302, 2

(13:00-16:00)
  
     332103, 1

(13:00-16:00)
  
     332242, 1

(13:00-16:00)
  
     332302, 1

(13:00-16:00)
  
     332302, 2

(13:00-16:00)
  
ศุกร์ 322362, 1

(09:00-12:00)
  332331, 1

(13:00-16:00)
  
 332362, 1

(09:00-12:00)
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.