ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     SCI08 2002, 1

(13:00-16:00)
   
     SCI08 2002, 2

(13:00-16:00)
   
อังคาร     ENG32 2106, 1

(13:00-16:00)
 ENG32 2106, 2

(16:00-19:00)
     SCI04 1006, 2

(13:00-16:00)
   
     SCI04 2024, 1

(13:00-16:00)
   
พุธ     SCI04 2042, 1

(13:00-16:00)
   
พฤหัสบดี SCI08 2002, 3

(09:00-12:00)
  SCI08 2002, 5

(13:00-16:00)
   
 SCI08 2002, 4

(09:00-12:00)
  SCI08 2002, 6

(13:00-16:00)
   
 SCI04 1006, 1

(09:00-12:00)
       
ศุกร์     SCI08 2002, 7

(13:00-16:00)
   
     SCI08 2002, 8

(13:00-16:00)
   
     SCI02 1132, 1

(13:00-16:00)
   
     SCI02 1132, 2

(13:00-16:00)
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.