ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  801102, 1

(09:00-12:00)
       
  IPH01 1002, 1

(09:00-12:00)
       
อังคาร IST20 1007, 1

(08:00-11:00)
    SCI02 1111, 3

(14:00-16:00)
   
พุธ SCI03 1002, 1

(08:00-10:00)
 SCI02 1105, 1

(10:00-12:00)
       
 SCI03 1002, 2

(08:00-10:00)
         
พฤหัสบดี SCI03 1002, 1

(08:00-10:00)
 SCI02 1111, 3

(10:00-12:00)
     IST50 3412, 1

(16:00-19:00)
 SCI03 1002, 2

(08:00-10:00)
       CWI01 4100, 10

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 12

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 13

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 15

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 16

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 18

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 19

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 2

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 20

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 22

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 23

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 26

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 27

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 28

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 29

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 30

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 31

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 32

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 34

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 35

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 36

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 37

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 38

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 39

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 4

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 40

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 41

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 43

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 44

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 45

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 46

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 47

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 48

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 5

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 6

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 7

(16:00-19:00)
         CWI01 4100, 8

(16:00-19:00)
ศุกร์ SCI02 1105, 1

(08:00-09:00)
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.