ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2566  / 0 1 2 3     ระหว่าง  17/6/2567 - 23/6/2567 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ ENG29 3243, 1

(08:00-10:00)
    IST30 1105, 2

(13:00-16:00)
   
 325454, 1

(09:00-12:00)
 1102122, 1

(13:00-15:00)
    
 335451, 1

(09:00-12:00)
       
   ENG29 2143, 1

(10:00-12:00)
       
อังคาร IST30 1105, 3

(08:00-11:00)
   IST30 1202, 1

(13:00-16:00)
  IST30 1201, 2

(17:00-19:00)
 IST30 1104, 1

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 11

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 11

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 12

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 12

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 13

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 15

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 14

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 2

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 15

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 4

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 16

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 5

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 17

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 7

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 19

(13:00-15:00)
    
 IST30 1104, 8

(09:00-11:00)
  IST30 1102, 2

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 22

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 23

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 25

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 26

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 29

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 30

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 32

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 33

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 5

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 6

(13:00-15:00)
    
     IST30 1102, 8

(13:00-15:00)
    
พุธ   ENG29 2143, 1

(10:00-12:00)
  532450, 1

(13:00-15:00)
    
      ENG32 4432, 1

(13:00-15:00)
    
พฤหัสบดี   521327, 1

(10:00-12:00)
  IST30 1105, 11

(13:00-16:00)
  IST30 1201, 2

(17:00-18:00)
 
   ENG21 3103, 1

(10:00-12:00)
       
ศุกร์  IST30 1105, 17

(09:00-12:00)
  IST30 1105, 19

(13:00-16:00)
   
เสาร์ 1101133, 1

(08:00-12:00)
       
อาทิตย์      1101133, 1

(13:00-15:00)
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
17 มิ.ย. 256709:00-12:00สอบประจำภาค
17 มิ.ย. 256709:00-12:00สอบประจำภาค
17 มิ.ย. 256713:00-15:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
18 มิ.ย. 256709:00-11:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.