ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  213305
(3) 13,
L1
  104211
(4) 1,
EXAM
  213305
(3) 4,
L1
 203461
(3) 1,
L1
  
 102223
(4) 1,
EXAM
   530351
(4) 1,
L1
102108
(1) 2,
EXAM
  202109
(1) 23,
EXAM
  
   213305
(3) 1,
L1
   102108
(1) 3,
EXAM
  202109
(1) 24,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 42,
EXAM
  
          202109
(1) 44,
EXAM
  
อังคาร    322327
(2) 1,
L1
528402
(3) 1,
EXAM
 202108
(2) 1,
EXAM
  203431
(3) 2,
L1
  
      213305
(3) 6,
L1
202108
(2) 2,
EXAM
 114345
(3) 1,
EXAM
 
       202108
(2) 3,
EXAM
    
พุธ 213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 1,
L1
235363
(3) 1,
EXAM
    203461
(3) 1,
L1
  
      213305
(3) 16,
L1
    
       213203
(3) 14,
EXAM
   
       213203
(3) 17,
EXAM
   
       213203
(3) 21,
EXAM
   
       213203
(3) 23,
EXAM
   
       213203
(3) 24,
EXAM
   
       213203
(3) 3,
EXAM
   
       213203
(3) 33,
EXAM
   
       213203
(3) 36,
EXAM
   
       213203
(3) 7,
EXAM
   
พฤหัสบดี 213305
(3) 6,
L1
 322301
(2) 6,
L1
102116
(1) 5,
EXAM
 533328
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
  203431
(3) 2,
L1
  
    102116
(1) 6,
EXAM
     202331
(2) 1,
EXAM
 
ศุกร์ 104102
(1) 15,
EXAM
 583100
(2) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
  103102
(4) 1,
EXAM
   
 104102
(1) 17,
EXAM
    527426
(4) 1,
L1
     
 104102
(1) 2,
EXAM
          
 104102
(1) 20,
EXAM
          
 104102
(1) 21,
EXAM
          
 104102
(1) 22,
EXAM
          
 104102
(1) 3,
EXAM
          
 104102
(1) 9,
EXAM
          
เสาร์(6209060005)
() ,
 (6209060005)
() ,
อาทิตย์(6209060005)
() ,
 (6209020001)531201:PHYSICAL METALLURGY I
() ,
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
2 ก.ย. 256209:00-11:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
3 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.