ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2565  / 0 1     2 3 ระหว่าง  27/9/2564 - 3/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ ENG35 3041
(2) 1,
L1
  ENG35 3043
(1) 1,
L1
 ENG35 3042
(2) 1,
L1
  ENG35 3044
(1) 1,
L1
อังคาร ENG35 3041
(2) 2,
L1
  536240
(1) 1,
L1
 ENG35 3042
(2) 2,
L1
  525211
(1) 1,
L1
  205532
(3) 1,
L2
  ENG35 3043
(1) 2,
L1
  205532
(3) 2,
L3
  ENG35 3044
(1) 2,
L1
      ENG25 2010
(1) 1,
L1
พุธ ENG35 3041
(2) 3,
L1
  535414
(1) 1,
L1
 ENG35 3042
(2) 3,
L1
  ENG35 3043
(1) 3,
L1
      ENG35 3044
(1) 3,
L1
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์      536240
(1) 2,
L1
      525211
(1) 2,
L1
      ENG25 2010
(1) 2,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน)
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.