ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 0 1 2 3     ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 108201, 1

(08:00-10:00)
 430201, 1

(10:00-12:00)
  202181, 1

(13:00-15:00)
 103102, 3

(15:00-17:00)
     
   530201, 1

(10:00-12:00)
          
อังคาร 103102, 1

(08:00-10:00)
 202211, 1

(10:00-13:00)
  601111, 2

(14:00-17:00)
 204245, 1

(17:00-20:00)
  
 103102, 2

(08:00-10:00)
     พบนักศึกษาทุกชั้นปีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(6208260001),

(15:00-17:00)
(6208200010)203401:CHINESE I,

(17:00-18:30)
    
พุธ 108201, 1

(08:00-10:00)
 102105, 1

(10:00-12:00)
(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE,

(12:00-13:00)
 103105, 3

(13:00-15:00)
       
      103105, 5

(13:00-15:00)
       
พฤหัสบดี 103102, 1

(08:00-10:00)
 430211, 2

(10:00-12:00)
    103102, 3

(15:00-17:00)
     
 103102, 2

(08:00-10:00)
 530211, 2

(10:00-12:00)
          
ศุกร์ 102105, 1

(08:00-09:00)
 202212, 1

(09:00-12:00)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(6207300045),

(12:00-13:00)
  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา(6208140035),

(15:00-17:00)
 (6208280012)530201:ENGINEERING STATICS,

(18:00-22:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
27 ส.ค. 256215:00-17:00พบนักศึกษาทุกชั้นปีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(6208260001)
อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
27 ส.ค. 256217:00-18:30(6208200010)203401:CHINESE I
อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
28 ส.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
30 ส.ค. 256212:00-13:00ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(6207300045)
นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร
30 ส.ค. 256215:00-17:00อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา(6208140035)
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
30 ส.ค. 256218:00-22:00(6208280012)530201:ENGINEERING STATICS
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.