หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ด. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) (no less than) แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Core Courses (no less than) วิชาแกน (รวมวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
108601 - 2 GRADUATE MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
108781 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)
108783 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-6)
109700 - 1 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)

 1.2 Electives Compulsory Courses (no less than) วิชาบังคับเลือก (วิชาหัวข้อพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 6 นก.เห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
108610 - 2 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
108612 - 1 SANITARY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
108613 - 1 QUALITY-SYSTEM MANAGEMENT OF MICROBIOLOGICAL LABORATORY
 การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
108620 - 1 AQUATIC MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาน้ำ
3 (3-0-6)
108621 - 1 SOIL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาดิน
3 (3-0-6)
108630 - 2 DAIRY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม
3 (3-0-6)
108710 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108711 - 2 MOLECULAR BIOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก
3 (3-0-6)
108712 - 1 BACTERIAL CELL MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
 อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของเซลล์แบคทีเรีย
4 (4-0-12)
108730 - 2 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
108731 - 1 MICROBIOLOGY FOR FACTORY
 จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน
3 (3-0-6)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 3 IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
4 (4-0-8)
108742 - 1 MEDICAL PARASITOLOGY
 ปรสิตวิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108761 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3 (0-9-9)
108762 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2
3 (0-9-9)
108771 - 1 SPECIAL TOPICS IN BACTERIOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา
3 (3-0-6)
108772 - 1 SPECIAL TOPICS IN MYCOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางเชื้อราวิทยา
3 (3-0-6)
108773 - 1 SPECIAL TOPICS IN VIROLOGY
 หัวข้อพิเศษทางไวรัสวิทยา
3 (3-0-6)
108774 - 1 SPECIAL TOPICS IN PARASITOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยา
3 (3-0-6)
108775 - 2 SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (3-0-6)

 1.3 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108999 - 2 PH.D. THESIS (SCHEME 2.1)
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
48 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.