หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (ตรี)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี มาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106701 - 2 PRINCIPLES OF REMOTE SENSING II
 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2
4 (4-0-12)
106702 - 3 ADVANCED REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
4 (3-3-10)
106703 - 2 ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-10)
106704 - 2 GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3 (3-0-9)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106811 - 1 ATMOSPHERIC AND OCEANIC REMOTE SENSING
 การสำรวจบรรยากาศและมหาสมุทรจากระยะไกล
4 (4-0-12)
106812 - 1 PHYSICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล
3 (3-0-9)
106831 - 1 GEOSPATIAL MODELING
 แบบจำลองเชิงพื้นที่
4 (3-3-10)
106832 - 1 LOCATION MODELS
 แบบจำลองทำเลที่ตั้ง
3 (3-0-9)
106833 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR SOIL AND WATER MANAGEMENT
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการดินและน้ำ
4 (3-3-10)
106851 - 1 ADVANCED SURVEYING AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
 การสำรวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง
3 (3-0-9)
106861 - 1 NATURAL DISASTER AND RISK ANALYSIS
 ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
4 (4-0-12)
106862 - 1 INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT
 การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
3 (3-0-9)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106881 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา
1 (1-0-3)
106882 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-3)

 1.4 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106893 - 2 PH.D. THESIS PLAN 2.2
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
60 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.