หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  : วท.ด. (ฟิสิกส์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) (no less than) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 103
 1.1 Core Courses (no less than) วิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105613 - 2 MECHANICS
 กลศาสตร์
4 (4-0-8)
105614 - 1 ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4 (4-0-8)
105617 - 1 STATISTICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)
105621 - 2 QUANTUM THEORY I
 ทฤษฎีควอนตัม 1
4 (4-0-8)

 1.2 Electives Courses (no less than) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105503 - 2 APPLIED MATHEMATICS FOR PHYSICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105601 - 1 MATHEMATICAL AND NUMERICAL METHODS FOR APPLIED PHYSICS
 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105604 - 2 MODELING AND SIMULATION PHYSICS
 การจำลองแบบและการจำลองในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105605 - 1 BACK-OF-THE-ENVELOPE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4 (4-0-8)
105606 - 1 RESEARCH WITH LARGE COLLABORATIONS
 การทำวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
2 (2-0-4)
105615 - 1 APPLIED ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4 (4-0-8)
105616 - 1 THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์
4 (4-0-8)
105618 - 1 FLUID MECHANICS
 กลศาสตร์ของไหล
4 (4-0-8)
105619 - 1 MECHANICS AND THERMAL PHYSICS
 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
4 (4-0-8)
105622 - 2 QUANTUM THEORY II
 ทฤษฎีควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105625 - 1 APPLIED QUANTUM PHYSICS
 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
4 (4-0-8)
105633 - 1 ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105634 - 1 COSMOLOGY
 จักรวาลวิทยา
4 (4-0-8)
105637 - 1 METHODS AND INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY
 วิธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105643 - 1 X-RAY SCATTERING AND DIFFRACTION TECHNIQUES
 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4 (4-0-8)
105644 - 1 X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS
 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4 (4-0-8)
105653 - 2 MATERIALS PHYSICS
 ฟิสิกส์วัสดุ
4 (4-0-8)
105654 - 1 NANOMATERIALS
 วัสดุนาโน
4 (4-0-8)
105655 - 1 POLYMER PHYSICS
 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
4 (4-0-8)
105656 - 1 3D PRINTING TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
4 (4-0-8)
105661 - 1 PHYSICAL OPTICS I
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
4 (4-0-8)
105662 - 1 PHYSICAL OPTICS II
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
4 (4-0-8)
105663 - 2 LOW TEMPERATURE PHYSICS
 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ
4 (4-0-8)
105664 - 1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (4-0-8)
105665 - 1 FUNDAMENTALS OF PHOTONICS
 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4 (4-0-8)
105666 - 1 LASER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
4 (4-0-8)
105667 - 1 NONLINEAR OPTICS
 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-8)
105668 - 1 OPTICAL SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-8)
105669 - 1 OPTICAL TOMOGRAPHY
 การถ่ายภาพตัวขวางด้วยแสง
4 (4-0-8)
105673 - 1 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
4 (4-0-8)
105674 - 2 ASTROPHYSICS
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105681 - 1 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105682 - 1 NANOBIOTECHNOLOGY
 นาโนไบโอเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105683 - 2 BIOMEDICAL OPTICS
 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4 (4-0-8)
105684 - 1 BIOTECHNOLOGY FOR PHYSICISTS AND ENGINEERS
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
4 (4-0-8)
105685 - 1 INTRODUCTION TO APPLIED PHYSICS
 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
2 (2-0-4)
105703 - 1 COMPUTATIONAL PHYSICS
 ฟิสิกส์คำนวณ
4 (4-0-8)
105704 - 1 GROUP THEORY
 ทฤษฎีกลุ่ม
4 (4-0-8)
105713 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
4 (4-0-8)
105714 - 1 NONLINEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-8)
105715 - 1 ADVANCED ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4 (4-0-8)
105716 - 1 WAVES AND SOLITIONS
 คลื่นและโซลิตอน
4 (4-0-8)
105733 - 1 SPECIAL RELATIVITY AND SYMMETRY
 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4 (4-0-8)
105734 - 2 RELATIVITY AND SPACE-TIME
 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4 (4-0-8)
105741 - 1 ACCELERATOR PHYSICS I
 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4 (4-0-8)
105742 - 2 ACCELERATOR PHYSICS II
 ฟิสิกสเครื่องเร่งอนุภาค 2
4 (4-0-8)
105743 - 2 INSTRUMENTATION TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH
 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105744 - 3 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
4 (4-0-8)
105745 - 1 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4 (4-0-8)
105751 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS I
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
4 (4-0-8)
105752 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
4 (4-0-8)
105753 - 1 CRYSTAL GROWTH
 การปลูกผลึก
4 (4-0-8)
105754 - 2 ELECTRON MICROSCOPY
 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4 (4-0-8)
105755 - 1 DISLOCATION THEORY
 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4 (4-0-8)
105763 - 2 SOLID STATE SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4 (4-0-8)
105764 - 3 ELECTRONIC STRUCTURES OF SOLID SURFACE AND NANOSCALE MATERIALS
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4 (4-0-8)
105765 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4 (4-0-8)
105766 - 1 QUANTUM ELECTRONICS I
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105767 - 1 QUANTUM ELECTRONICS II
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105768 - 1 LASER IN INDUSTRY
 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105771 - 1 APPLICATION OF GRID AND CLOUD COMPUTATION IN PARTICLE PHYSICS
 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
4 (4-0-8)
105773 - 2 NUCLEAR REACTOR PHYSICS
 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4 (4-0-8)
105774 - 2 APPLIED NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105775 - 1 PHYSICS OF SYNCHROTRON RADIATION
 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4 (4-0-8)
105782 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105783 - 2 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105784 - 2 SELECTED TOPICS FOR INDUSTRIAL PROBLEM SOLVING
 หัวข้อที่เลือกสรรสำหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105785 - 2 BIOPHYSICS
 ชีวฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105786 - 3 MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์การแพทย์
4 (4-0-8)
105788 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105791 - 1 APPLIED OPTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
2 (0-6-8)
105813 - 1 HIGH-PRESSURE PHYSICS
 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
4 (4-0-8)
105814 - 1 GEOPHYSICS
 ธรณีฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105815 - 1 ATMOSPHERIC PHYSICS
 ฟิสิกส์บรรยากาศ
4 (4-0-8)
105823 - 1 QUANTUM FIELD THEORY
 ทฤษฎีสนามควอนตัม
4 (4-0-8)
105825 - 1 QUANTUM COMPUTATION
 การคำนวณเชิงควอนตัม
4 (4-0-8)
105853 - 1 SUPERCONDUCTIVITY
 สภาพนำยวดยิ่ง
4 (4-0-8)
105854 - 1 COMPUTATIONAL METHODS FOR REAL MATERIALS
 วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
4 (4-0-8)
105855 - 1 SURFACE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
4 (4-0-8)
105864 - 1 FUNDAMENTALS OF HOLOGRAPHY
 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
4 (4-0-8)
105865 - 1 INFORMATION OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
4 (4-0-8)
105903 - 1 GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS
 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105913 - 1 INDUSTRIAL INSTRUMENTATIONS AND AUTOMATIONS
 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105914 - 1 SENSOR AND TRANSDUCER TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
4 (4-0-8)
105915 - 1 DATA STORAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4 (4-0-8)
105923 - 3 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY I
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 1
4 (4-0-8)
105924 - 1 CHIRAL PERTURBATION THEORY
 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4 (4-0-8)
105925 - 2 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY II
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 2
4 (4-0-8)
105953 - 1 SEMICONDUCTORS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
4 (4-0-8)
105954 - 1 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105955 - 1 THIN-FILM TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4 (4-0-8)
105973 - 1 HEAVY ION REACTIONS
 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4 (4-0-8)
105974 - 1 MULTI-QUARK SYSTEMS
 ระบบหลายควาร์ก
4 (4-0-8)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105696 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
105696 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
105796 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)
105896 - 2 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
105996 - 2 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.4 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105799 - 3 PH.D.THESIS IN PHYSICS (FOR B.SC. HOLDER)
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (สำหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต)
63 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.