หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
  : วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 1.1 Core Courses รายวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104600 - 1 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
4 (4-0-8)
104601 - 2 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104603 - 2 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
2 (2-0-4)
104604 - 2 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.2 Major Course รายวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104611 - 1 FRESHWATER ECOLOGY
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด
4 (4-0-8)
104612 - 1 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104613 - 1 COASTAL ZONE AND MANGROVE ECOLOGY
 นิเวศวิทยาชายฝั่งและป่าชายเลน
4 (4-0-8)
104614 - 1 STREAM ECOLOGY
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำไหล
4 (4-0-8)
104615 - 1 SOIL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาของดิน
4 (4-0-8)
104616 - 1 LANDSCAPE ECOLOGY
 นิเวศภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104617 - 1 INDUSTRIAL ECOLOGY
 นิเวศอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
104618 - 1 ECOSYSTEM MODELING
 การจำลองระบบนิเวศ
4 (4-0-8)
104619 - 1 ECOLOGICAL ECONOMICS
 นิเวศเศรษฐศาสตร์
4 (4-0-8)
104620 - 1 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 1 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 1 BIODIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
4 (3-3-6)
104623 - 1 DIVERSITY OF ANIMAL LIFE
 ความหลากหลายของชีวิตสัตว์
4 (4-0-8)
104624 - 1 PALEONTOLOGY
 บรรพชีวินวิทยา
4 (4-0-8)
104625 - 1 PALEOBOTANY
 พฤกษศาสตร์บรรพกาล
4 (4-0-8)
104630 - 1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104631 - 1 CELL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104640 - 1 MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104641 - 1 ECOGENETICS
 นิเวศพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 1 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (3-3-6)
104643 - 2 ENVIRONMENTAL MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104644 - 1 MOLECULAR EVOLUTION
 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104645 - 1 EVOLUTIIONARY GENETICS
 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104651 - 2 ANIMAL CELL CULTURE PRINCIPLES AND TECHNIQUES
 หลักการและเทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
4 (2-6-4)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104661 - 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาทางด้านอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
104662 - 1 FOOD TOXICOLOGY
 พิษวิทยาด้านอาหาร
4 (4-0-8)
104711 - 1 HUMAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยามนุษย์
4 (4-0-8)
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104713 - 1 WETLAND ECOLOGY
 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ
4 (4-0-8)
104714 - 2 BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104715 - 1 WILDLIFE ECOLOGY, CONSERVATION, AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ และการจัดการสัตว์ป่า
4 (4-0-8)
104716 - 1 TROPICAL FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้เขตร้อน
4 (4-0-8)
104717 - 1 BIRD ECOLOGY AND CONSERVATION
 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์นก
4 (4-0-8)
104721 - 1 ADVANCED SYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104722 - 1 SPECIES AND SPECIATION
 สปีชีส์และการเกิดสปีชีส์
3 (3-0-6)
104723 - 1 COEVOLUTION
 วิวัฒนาการประสาน
4 (4-0-8)
104724 - 2 PLANT GEOGRAPHY
 พฤกษภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104725 - 2 ZOOGEOGRAPHY
 สัตวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104731 - 2 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-6)
104732 - 2 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-6)
104733 - 1 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104735 - 1 WILDIFE PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ป่า
4 (4-0-8)
104736 - 1 COMPARATIVE ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์เชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104737 - 1 REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY OF MAMMALS
 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
4 (4-0-8)
104738 - 1 MAMMAL ECOPHYSIOLOGY
 นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
4 (4-0-8)
104739 - 1 VERTEBRATE NEUROENDOCRINOLOGY
 ระบบประสาทร่วมต่อมไร้ท่อของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104740 - 2 RADIATION GENETICS
 รังสีพันธุศาสตร์
4 (3-3-6)
104750 - 1 ADVANCED CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์ระดับสูง
4 (4-0-8)
104751 - 1 ENVIRONMENTAL CELL BIOLOGY
 เซลล์วิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104752 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER
 เซลล์และอณูชีววิทยาของมะเร็ง
4 (4-0-8)
104753 - 1 HUMAN CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 เซลล์และอณูชีววิทยาของมนุษย์
4 (4-0-8)
104754 - 1 MONOCLONAL ANTIBODY TECHNOLOGY
 โมโนโคล์นอลแอนติบอดีเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
104755 - 1 MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER
 อณูชีววิทยาของมะเร็ง
4 (4-0-8)
104762 - 2 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมคุ้มกัน
4 (4-0-8)
104764 - 1 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY
 พิษวิทยาระบบสืบพันธุ์
4 (4-0-8)
104765 - 1 MEDICINAL NATURAL PLANTS AND DRUGS FROM NATURE
 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104811 - 1 POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY
 นิเวศวิทยาประชากรและสังคม
4 (4-0-8)
104812 - 1 URBAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยาเขตเมือง
4 (4-0-8)
104813 - 1 QUANTITATIVE ECOLOGY
 นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ
4 (4-0-8)
104814 - 1 TROPICAL PLANT ECOLOGY
 นิเวศวิทยาพืชเขตร้อน
4 (4-0-8)
104815 - 1 EARTHWORM BIOLOGY AND ECOLOGY
 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน
4 (3-3-6)
104816 - 1 BUTTERFLY ECOLOGY AND CONSERVATION
 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ผีเสื้อ
4 (3-3-6)
104817 - 1 BIOGEOCHEMISTRY
 เคมีธรณีทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104821 - 1 NATURAL HISTORY OF INVERTEBRATES
 ธรรมชาติวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104822 - 1 NATURAL HISTORY OF VERTEBRATES
 ธรรมชาติวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104823 - 1 AQUATIC INSECTS
 แมลงน้ำ
4 (4-0-8)
104831 - 2 PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESS
 การตอบสนองของพืชต่อความกดดัน
4 (4-0-8)
104832 - 1 TROPICAL PLANT ECOPHYSIOLOGY
 นิเวศสรีรวิทยาของพืชเขตร้อน
4 (4-0-8)
104850 - 1 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104851 - 1 MOLECULAR ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 อณูชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
5 (3-6-6)
104852 - 1 PRINCIPLES IN MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการเบื้องต้นของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
104853 - 1 CELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION
 การสื่อสารในระดับเซลล์
3 (3-0-6)
104854 - 1 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
4 (3-3-6)
104855 - 1 PLANT GENETIC ENGINEERING
 พันธุวิศวกรรมพืช
3 (3-0-6)
104856 - 1 RNA INTERFERENCE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอาร์เอนเออินเทอร์เฟียเร็นซ์
3 (3-0-6)
104857 - 1 MOLECULAR BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมโดยชีววิธีระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104861 - 1 GENETIC TOXICOLOGY
 พิษวิทยาพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104862 - 1 CHEMICAL RISK ASSESSMENT
 การประเมินความเสี่ยงของสารเคมี
3 (3-0-6)

 1.3 Electives Courses รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104681 - 2 ENVIRONMENTAL AUDIT AND ECONOMICS
 การตรวจสอบและเศรษฐศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104682 - 2 ENVIRONMENTAL POLICIES AND LAWS
 นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104683 - 1 BEHAVIORAL GENETICS
 พฤติกรรมพันธุศาสตร์
3 (3-0-6)
104684 - 1 GENETICS OF DEVELOPMENT AND CANCER
 พันธุศาสตร์ของพัฒนาการและมะเร็ง
3 (3-0-6)
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
104686 - 1 SCIENTIFIC WRITING IN FOR ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 การเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
104687 - 1 SCIENTIFIC RESEARCH UNDERSTANDING AND EVALUATION
 การทำความเข้าใจและประเมินรายงานการวิจัย
2 (2-0-4)
104688 - 1 ENVIRONMENTAL ETHICS
 จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104689 - 1 ENVIRONMENTAL BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104781 - 2 ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CAMPAIGNS
 การศึกษาและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104782 - 1 ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING AND GIS
 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104783 - 2 ENVIRONMENTAL MONITORING AND RISK ASSESSMENT
 การติดตามตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104784 - 1 ECOTOURISM
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4 (4-0-8)
104785 - 1 POLITICAL ECOLOGY
 นิเวศการเมือง
4 (4-0-8)
104786 - 1 PHILOSOPHY OF ECOLOGY
 นิเวศปรัชญา
4 (4-0-8)
104787 - 1 PHILOSOPHY OF SCIENCE
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
4 (4-0-8)
104788 - 1 PREVENTION AND MITIGATION OF NATURAL DIASTERS
 การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104789 - 1 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104881 - 1 BIOLOGICAL METHODS FOR WASTE RECOVERY AND RECYCLING
 วิธีชีววิทยาสำหรับการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
4 (4-0-8)
104882 - 1 ENVIRONMENTAL BIOENGINEERING
 ชีววิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104883 - 1 FUNDAMENTALS OF MOLECULAR BIOLOGY FOR FORENSIC DNA TECHNOLOGY
 อณูชีววิทยาพื้นฐานของเทคโนโลยีนิติเวชดีเอนเอ
3 (3-0-6)
104884 - 1 PRACTICUM IN FORENSIC DNA TECHNOLOGY
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิติเวชดีเอนเอ
2 (0-6-0)
104885 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROSCIENCE
 ประสาทวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-8)
104886 - 1 COMPARATIVE ENVIRONMENTAL POLICY
 นโยบายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104887 - 1 EFFECTIVE COMMUNICATION IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-2)
104894 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (0-12-0)
104895 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (0-12-0)
104896 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 หัวข้อพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (4-0-8)
104897 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 หัวข้อพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (4-0-8)

 1.4 Seminar Courses รายวิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104891 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
1 (1-0-2)
104892 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
1 (1-0-2)
104893 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY III
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3
1 (1-0-2)

 1.5 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104898 - 2 PH.D. THESIS (SCHEME 2.2)
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
64 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.