หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  : วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) (no less than) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 1.1 Core Courses (no less than) วิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103621 - 2 FUNCTIONAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-12)
103622 - 2 MEASURE THEORY
 ทฤษฎีเมเซอร์
4 (4-0-12)
103651 - 3 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4 (4-0-12)

 1.2 Electives Courses (no less than) วิชาเลือก (ระดับ 700 ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103623 - 2 FOURIER SERIES AND TRANSFORMS
 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
4 (4-0-12)
103624 - 2 PROBABILITY AND RANDOM PROCESS
 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
4 (4-0-12)
103631 - 2 ADVANCED ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4 (4-0-12)
103632 - 2 PRINCIPLES OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103652 - 2 COMPUTER TOOLS FOR MATHEMATICAL RESEARCH
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103653 - 2 NUMERICAL METHODS FOR SOLVING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103654 - 2 FINITE ELEMENT METHOD
 วิธีสมาชิกจำกัด
4 (4-0-12)
103717 - 1 SELECTED TOPICS IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103718 - 1 SELECTED TOPICS IN NUMBER THEORY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจำนวน
4 (4-0-12)
103719 - 1 SELECTED TOPICS IN COMBINATORICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
4 (4-0-12)
103721 - 2 STOCHASTIC ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
4 (4-0-12)
103729 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103731 - 2 GROUP ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103739 - 1 SELECTED TOPICS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103741 - 2 MATHEMATICS OF FINANCIAL DERIVATIVES
 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
4 (4-0-12)
103742 - 2 COMPUTATIONAL METHODS FOR FINANCE
 วิธีเชิงคำนวณสำหรับการเงิน
4 (4-0-12)
103743 - 1 CONTINUOUS MODELS IN FINANCE
 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
4 (4-0-12)
103744 - 2 RISK MANAGEMENT
 การจัดการความเสี่ยง
4 (4-0-12)
103748 - 1 SELECTED TOPICS IN PROBABILITY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น
4 (4-0-12)
103749 - 1 SELECTED TOPICS IN STATISTICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ
4 (4-0-12)
103758 - 1 SELECTED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103759 - 1 SELECTED TOPICS IN OPTIMIZATION
 หัวข้อที่เลือกสรรทางการหาค่าเหมาะที่สุด
4 (4-0-12)
103761 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103762 - 2 CLASSICAL MODELS OF CONTINUUM MECHANICS
 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103763 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF FLUID MECHANICS
 หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล
4 (4-0-12)
103764 - 1 FUNDAMENTALS OF TURBULENCE MODELING
 หลักมูลของการสร้างตัวแบบความปั่นป่วน
4 (4-0-12)
103768 - 1 SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103769 - 1 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)
103771 - 1 NON-LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันวินาศภัย
4 (4-0-12)
103772 - 1 LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
4 (4-0-12)
103773 - 1 LOSS RESERVING METHOD IN INSURANCE
 วิธีการเงินสำรองเผื่อการสูญเสียในการประกันภัย
4 (4-0-12)
103774 - 1 INTEREST RATE MODELS
 ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย
4 (4-0-12)
103775 - 1 THE CREDIBILITY THEORY
 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
4 (4-0-12)
103828 - 1 ADVANCED TOPICS IN FUNCTIONAL ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-12)
103829 - 1 ADVANCED TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103839 - 1 ADVANCED TOPICS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103848 - 1 ADVANCED TOPICS IN MATHEMATICS OF FINANCE
 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน
4 (4-0-12)
103849 - 1 ADVANCED TOPICS IN RISK MANAGEMENT
 หัวข้อขั้นสูงทางการจัดการความเสี่ยง
4 (4-0-12)
103858 - 1 ADVANCED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103859 - 1 ADVANCED TOPICS IN OPTIMIZATION THEORY
 หัวข้อขั้นสูงทางทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด
4 (4-0-12)
103868 - 1 ADVANCED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103869 - 1 ADVANCED TOPICS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103691 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
103791 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)
103891 - 2 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
103991 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.4 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103999 - 1 PH.D. THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.