หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
  : วท.ด. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี-แบบ 1 (โท)

 1. Scheme 1: dissertation and no course work (For a student with a Master's degree) แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Seminar Courses กลุ่มวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102980 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (0-1-9)
102981 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (0-1-9)
102982 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (0-1-9)
102983 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (0-1-9)

 1.2 Dissertation วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102990 - 1 THESIS
 วิทยานิพนธ์
64 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.