หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์)
  : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

 1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 46
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
117601 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR SCIENCE
 วิทยาศาสตร์ในระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
117602 - 1 RESEARCH METHEDOLOGY AND BIOSTATISTICS
 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
4 (3-3-6)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109703 - 2 PROTEIN STRUCTURE AND ENGINEERING
 โครงสร้างโปรตีนและวิศวกรรมโมเลกุลโปรตีน
4 (4-0-8)
109707 - 1 BIOINFORMATICS AND COMPUTER USAGE
 ชีวสารสนเทศศาสตร์และการใช้คอมพิวเตอร์
2 (1-3-2)
109721 - 2 ADVANCED BIOINFORMATICS AND BIOCHEMICAL COMPUTING
 ไบโออินฟอร์แมติกขั้นสูง และการคำนวณทางชีวเคมี
3 (3-0-6)
109724 - 1 GENOMICS, FUNCTIONAL GENOMICS
 จีโนมศึกษา ศาสตร์แห่งการทำงานของจีโนม
3 (3-0-6)
117611 - 1 PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF OMICS TECHNOLOGIES
 หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีโอมิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
4 (4-0-8)
117612 - 1 FUNDAMENTAL OF GENOME EDITING
 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม
2 (2-0-4)
117641 - 1 CANCER CELL BIOLOGY AND GENETICS
 ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของเซลล์มะเร็ง
4 (4-0-8)
117642 - 1 TARGETED CANCER TREATMENTS
 การรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า
4 (4-0-8)
117643 - 1 MOLECULAR MECHANISMS OF DRUG ACTION
 กลไลการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล
4 (4-0-8)
117661 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES
 หลักการพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-8)
117662 - 1 AGING PROCESS
 กระบวนการของการสูงวัย
4 (4-0-8)
117711 - 1 RESEARCH TECHNIQUES IN OMICS TECHNOLOGY
 เทคนิคทางการวิจัยเพื่อใช้ในเทคโนโลยีโอมิกส์
4 (1-9-9)
117741 - 1 NANOTECHNOLOGY IN TARGETED CANCER THERAPY
 นาโนเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง
3 (3-0-6)
117761 - 1 ANTI-AGING AGENTS FOOD AND DRUGS
 ยา อาหาร และสารชะลอวัย
4 (4-0-8)
117762 - 1 PSYCHONEUROIMMUNOLOGY
 จิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (3-0-6)
117763 - 1 HOLISTIC LIFESTYLE IMPROVEMENT
 การพัฒนาชีวิตอย่างองค์รวม
3 (3-0-6)
117764 - 1 HEALTHY AGING MEDICINE
 เวชศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ
4 (4-0-8)
117821 - 1 TISSUE ENGINEERING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
4 (3-3-12)
117831 - 1 HUMAN RESEARCH AND REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
 การวิจัยในมนุษย์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
3 (3-0-6)
117832 - 1 INFERTILITY AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
 ภาวะมีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
4 (3-2-7)
117833 - 1 PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS
 การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
3 (3-0-6)
117841 - 1 PERSONALIZED MEDICINE
 การใช้ยาแบบจำเพาะต่อบุคคล
3 (3-0-6)
117842 - 1 ADVANCED IN CANCER DIAGNOSIS
 การวินิจฉัยโรคมะเร็งในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
117871 - 1 SELECTED TOPICS IN CELLULAR AND MOLECULAR SCIENCE AND MEDICINE 1
 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในระดับเซลล์และโมเลกุล 1
2 (2-0-4)
117872 - 1 SELECTED TOPICS IN CELLULAR AND MOLECULAR SCIENCE AND MEDICINE 2
 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในระดับเซลล์และโมเลกุล 2
2 (2-0-4)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
324521 - 1 MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุล
4 (4-0-8)
324522 - 1 MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 เทคนิคทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
2 (0-6-6)
324531 - 2 ANIMAL BIOTECHNOLOGY
 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์
4 (4-0-12)
324532 - 2 ANIMAL CLONING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีโคลนนิ่งสัตว์
4 (4-0-12)
324533 - 1 STEM CELL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
4 (4-0-8)
324534 - 2 ANIMAL REGENERATIVE BIOTECHNOLOGY RESEARCH
 การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการซ่อมแซมอวัยวะเสื่อมสภาพของสัตว์
4 (0-12-12)
324631 - 2 IN VITRO EMBRYO PRODUCTION AND EMBRYO TRANSFER IN FARM ANIMALS
 การผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อนในปศุสัตว์
4 (3-3-9)
324633 - 1 APPLIED ANIMAL STEM CELLS
 การประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากสัตว์
4 (3-3-9)
324634 - 1 SELECTED RESEARCH IN ANIMAL CLONING TECHNOLOGY
 เทคนิคเฉพาะทางในการดำเนินงานวิจัยทางด้านการโคลนนิ่งสัตว์
1 (0-3-6)
335521 - 1 NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS
 โภชนเภสัชภัณฑ์และอาหารสุขภาพ
4 (4-0-8)
335522 - 1 CELL-BASED ASSAYS FOR FUNCTIONAL FOODS
 การทดสอบโดยเซลล์ไลน์สำหรับอาหารฟังก์ชั่น
4 (2-6-4)
335612 - 1 MICROBIAL METABOLITES FOR FOOD INDUSTRY
 สารเมตาบอไลท์จากจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
335613 - 1 RISK ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL SAFETY IN FOOD INDUSTRY
 การประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
335621 - 1 INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD
 การวิเคราะห์อาหารด้วยเครื่องมือ
4 (3-3-6)
335628 - 1 ADVANCED FOOD AND NUTRITION
 อาหารและโภชนาการขั้นสูง
4 (4-0-8)
335629 - 1 FOODS FOR IMMUNE SYSTEM
 อาหารสำหรับระบบภูมิคุ้มกัน
2 (2-0-2)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
117781 - 1 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
117782 - 1 SEMINAR 2
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)
117883 - 1 COLLOQUIUM 1
 เสวนา 1
1 (1-0-6)
117884 - 1 COLLOQUIUM 2
 เสวนา 2
1 (1-0-6)

 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
117792 - 1 M.SC. THESIS SCHEME A 2
 วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ ก 2
20 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.