หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์)
  : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ)

 1 Scheme A1: Conducting research leading to a thesis แผน ก(1) ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 46
 1.1 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
117791 - 1 M.SC. THESIS SCHEME A 1
 วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต แบบ ก 1
46 (0-0-0)

 1.2 Seminar Courses รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลระดับคะแนนตัวอักษร S)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
117883 - 1 COLLOQUIUM 1
 เสวนา 1
1 (1-0-6)
117884 - 1 COLLOQUIUM 2
 เสวนา 2
1 (1-0-6)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.