หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี)
  : วท.ด. (ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109700 - 2 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
109701 - 2 BIOCHEMICAL SEPARATION AND CHARACTERIZATION METHODS
 วิธีแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของชีวโมเลกุล
4 (1-9-2)
109702 - 3 ENZYMOLOGY
 เอนไซม์วิทยา
4 (4-0-8)
109703 - 2 PROTEIN STRUCTURE AND ENGINEERING
 โครงสร้างโปรตีนและวิศวกรรมโมเลกุลโปรตีน
4 (4-0-8)
109704 - 2 NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
 กรดนิวคลิอิก และเทคโนโลยีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ
4 (4-0-8)
109706 - 2 BIOCHEMICAL INSTRUMENTATION
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี
4 (3-3-6)
109707 - 1 BIOINFORMATICS AND COMPUTER USAGE
 ชีวสารสนเทศศาสตร์และการใช้คอมพิวเตอร์
2 (1-3-2)
109708 - 1 SELECTED RESEARCH PROJECT
 เทคนิคที่เลือกสรรในการทำวิจัย
4 (0-12-0)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109711 - 2 PRINCIPLES OF TRANSPORT ACROSS MEMBRANES
 หลักการขนส่งข้ามเยื่อหุ้มเซลล์
2 (2-0-4)
109721 - 3 ADVANCED BIOINFORMATICS AND BIOCHEMICAL COMPUTING
 ชีวสารสนเทศศาสตร์ขั้นสูง และการคำนวณทางชีวเคมี
3 (3-0-6)
109724 - 1 GENOMICS, FUNCTIONAL GENOMICS
 จีโนมศึกษา ศาสตร์แห่งการทำงานของจีโนม
3 (3-0-6)
109731 - 2 CLINICAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีทางคลินิก
3 (3-0-6)
109732 - 2 BIOCHEMICAL IMMUNOLOGY
 ชีวเคมีของระบบภูมิคุ้มกัน
4 (4-0-8)
109733 - 2 BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCERS
 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของมะเร็ง
4 (4-0-8)
109734 - 1 BIOCHEMISTRY FOR HEALTHCARE PRODUCTS AND COSMECEUTICALS
 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเวชสำอางค์
4 (4-0-8)
109735 - 1 FORMULATION AND ANALYSIS OF HEALTHCARE AND COSMECEUTICAL PRODUCTS
 การเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเวชสำอางค์
4 (2-6-4)
109741 - 3 PLANT BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีทางพืช
4 (4-0-8)
109742 - 2 PLANT SECONDARY METABOLISM AND APPLICATION
 เมแทบอลิซึมทุติยภูมิจากพืชและการประยุกต์ใช้
4 (4-0-8)
109743 - 1 MICROBIAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีของจุลินทรีย์
4 (4-0-8)
109752 - 2 ANTIBODY TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับแอนติบอดี
3 (3-0-6)
109753 - 1 MOLECULAR BIO-PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพระดับโมเลกุล
3 (3-0-9)
109771 - 2 CURRENT TOPICS IN BIOCHEMISTRY
 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี
3 (3-0-6)
109774 - 1 PRACTICAL IN PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY
 การปฏิบัติการผลิกศาสตร์ของโปรตีน
2 (0-6-0)
109775 - 2 PRINCIPLES OF MACROMOLECULAR CRYSTALLOGRAPHY AND SMALL ANGLE X-RAY SCATTERING
 หลักการผลิกศาสตร์ของสารมหโมเลกุล เทคนิควัดการกระเจิงของรังสีเอกซ์ที่มุมเล็ก ๆ
4 (4-0-8)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109881 - 2 BIOCHEMISTRY SEMINAR I
 สัมมนาชีวเคมี 1
1 (0-1-2)
109882 - 2 BIOCHEMISTRY SEMINAR II
 สัมมนาชีวเคมี 2
1 (0-1-2)
109883 - 2 BIOCHEMISTRY SEMINAR III
 สัมมนาชีวเคมี 3
1 (0-1-2)
109884 - 2 BIOCHEMISTRY SEMINAR IV
 สัมมนาชีวเคมี 4
1 (0-1-2)

 1.4 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109891 - 2 PH.D. THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.