หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
  : วท.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ 1 (โท)

 1. Scheme 1: dissertation and no course work (For a student with a Master's degree) (no less than) แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 62
 1.1 Seminar Courses สัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105897 - 1 COLLOQUIUM III
 เสวนา 3
1 (1-0-9)
105997 - 1 COLLOQUIUM IV
 เสวนา 4
1 (1-0-9)

 1.2 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105998 - 1 PH.D. THESIS IN APPLIED PHYSICS (FOR M.SC. HOLDER)
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
48 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Free Elective Course เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.