หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
  : วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ข

 1. Plan B: Course work-based program: A thesis is not required (no less than) แผน ข ศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses (no less than) กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105615 - 1 APPLIED ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4 (4-0-8)
105619 - 1 MECHANICS AND THERMAL PHYSICS
 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
4 (4-0-8)
105625 - 1 APPLIED QUANTUM PHYSICS
 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
4 (4-0-8)

 1.2 Mandate (no less than) กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105601 - 1 MATHEMATICAL AND NUMERICAL METHODS FOR APPLIED PHYSICS
 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105685 - 1 INTRODUCTION TO APPLIED PHYSICS
 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
2 (2-0-4)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.3 Elective Courses (no less than) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105614 - 1 ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4 (4-0-8)
105617 - 1 STATISTICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)
105633 - 1 ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105634 - 1 COSMOLOGY
 จักรวาลวิทยา
4 (4-0-8)
105674 - 2 ASTROPHYSICS
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105691 - 1 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION 1
 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1
8 (0-0-0)
105692 - 1 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION 2
 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2
8 (0-0-0)
105703 - 1 COMPUTATIONAL PHYSICS
 ฟิสิกส์คำนวณ
4 (4-0-8)
105704 - 1 GROUP THEORY
 ทฤษฎีกลุ่ม
4 (4-0-8)
105713 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
4 (4-0-8)
105714 - 1 NONLINEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-8)
105733 - 1 SPECIAL RELATIVITY AND SYMMETRY
 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4 (4-0-8)
105734 - 2 RELATIVITY AND SPACE-TIME
 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4 (4-0-8)
105741 - 1 ACCELERATOR PHYSICS I
 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4 (4-0-8)
105742 - 2 ACCELERATOR PHYSICS II
 ฟิสิกสเครื่องเร่งอนุภาค 2
4 (4-0-8)
105743 - 2 INSTRUMENTATION TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH
 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105751 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS I
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
4 (4-0-8)
105752 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
4 (4-0-8)
105753 - 1 CRYSTAL GROWTH
 การปลูกผลึก
4 (4-0-8)
105754 - 2 ELECTRON MICROSCOPY
 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4 (4-0-8)
105755 - 1 DISLOCATION THEORY
 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4 (4-0-8)
105764 - 3 ELECTRONIC STRUCTURES OF SOLID SURFACE AND NANOSCALE MATERIALS
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4 (4-0-8)
105823 - 1 QUANTUM FIELD THEORY
 ทฤษฎีสนามควอนตัม
4 (4-0-8)
105853 - 1 SUPERCONDUCTIVITY
 สภาพนำยวดยิ่ง
4 (4-0-8)
105854 - 1 COMPUTATIONAL METHODS FOR REAL MATERIALS
 วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
4 (4-0-8)
105855 - 1 SURFACE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
4 (4-0-8)
105903 - 1 GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS
 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105923 - 3 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY I
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 1
4 (4-0-8)
105924 - 1 CHIRAL PERTURBATION THEORY
 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4 (4-0-8)
105925 - 2 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY II
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 2
4 (4-0-8)
105973 - 1 HEAVY ION REACTIONS
 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4 (4-0-8)
105974 - 1 MULTI-QUARK SYSTEMS
 ระบบหลายควาร์ก
4 (4-0-8)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)
205516 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM IV
 ปฏิบัติการการประกอบการ 4
3 (0-15-0)

 1.4 Seminar Courses (no less than) กลุ่มวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105696 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
105696 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)

 1.5 Independent Study and Special Problem Project (no less than) การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105695 - 1 INDEPENDENT STUDY
 การค้นคว้าอิสระ
0 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Free Elective Course เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.