หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
  : วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) (no less than) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 1.1 Core Courses (no less than) รายวิชาแกน (ต้องลงทะเบียนเรียน 115604 115605 และ 115701) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115602 - 1 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN BIOMEDICAL SCIENCES
 วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115603 - 1 CARE AND USE OF LABORATORY ANIMALS
 การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง
2 (1-3-4)
115604 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES I
 หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 1
4 (4-0-12)
115605 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES II
 หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 2
4 (4-0-12)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115702 - 1 MOLECULAR AND CELLULAR RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล
2 (1-3-4)
115703 - 1 BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวช
2 (1-3-4)

 1.2 Major Course (no less than) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104640 - 2 MOLECULAR GENETICS
 อนูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
115611 - 1 HUMAN DEVELOPMENTAL ANATOMY
 การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์
4 (4-0-12)
115612 - 2 MICROSCOPIC ANATOMY
 จุลกายวิภาคศาสตร์
4 (3-3-12)
115613 - 1 MICROSCOPIC TECHNIQUES FOR TISSUE
 เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อทางกล้องจุลทรรศน์
4 (2-6-8)
115614 - 1 NEUROANATOMY
 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4 (3-3-10)
115615 - 1 HUMAN ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์
4 (3-3-10)
115616 - 1 GROSS ANATOMY I
 มหกายวิภาคศาสตร์ 1
4 (3-3-10)
115617 - 1 GROSS ANATOMY II
 มหกายวิภาคศาสตร์ 2
4 (3-3-10)
115621 - 2 INTEGRATED PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาบูรณาการ
4 (4-0-12)
115622 - 2 EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY
 การทดลองทางสรีรวิทยา
4 (2-6-8)
115670 - 1 ANTIOXIDANTS FOR HEALTH AND BEAUTY
 สารต้านออกซิเดชันเพื่อสุขภาพและความงาม
4 (4-0-12)
115671 - 1 FREE RADICALS IN BIOLOGY AND MEDICINE
 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย์
4 (4-0-12)
115672 - 1 FREE RADICALS IN TOXICOLOGY
 อนุมูลอิสระทางพิษวิทยา
4 (4-0-12)
115673 - 1 CANCER CHEMOTHERAPY
 เคมีบำบัดมะเร็ง
4 (4-0-12)
115680 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ANATOMY
 ปัญหาพิเศษทางกายวิภาคศาสตร์
4 (0-12-12)
115681 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN PHYSIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางสรีรวิทยา
4 (0-12-12)
115682 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
 ปัญหาพิเศษทางเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์
4 (0-12-12)
115683 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN HOST/PATHOGEN INTERACTIONS
 ปัญหาพิเศษทางอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรค
4 (0-12-12)
115684 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN PATHOBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางพยาธิชีววิทยา
4 (0-12-12)
115685 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
4 (0-12-12)
115686 - 1 CURRENT ISSUES IN ANATOMY
 ประเด็นปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์
4 (4-0-12)
115687 - 1 CURRENT ISSUES IN PHYSIOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางสรีรวิทยา
4 (4-0-12)
115688 - 1 CURRENT ISSUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
 ประเด็นปัจจุบันทางเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์
4 (4-0-12)
115689 - 1 CURRENT ISSUES IN HOST/PATHOGEN INTERACTIONS
 ประเด็นปัจจุบันทางอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรค
4 (4-0-12)
115690 - 1 CURRENT ISSUES IN PATHOBIOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางพยาธิชีววิทยา
4 (4-0-12)
115691 - 1 CURRENT ISSUES IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
4 (4-0-12)
115711 - 1 REPRODUCTIVE SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบสืบพันธุ์ทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115712 - 1 MUSCULAR SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบกล้ามเนื้อทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115721 - 1 EXERCISE PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-12)
115722 - 1 ADVANCED CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY
 อณูสรีรวิทยาของเซลล์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
115723 - 1 NEUROCHEMISTRY
 ประสาทเคมี
4 (4-0-12)
115724 - 1 CARDIOVASCULAR SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบการไหลเวียนโลหิตทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115725 - 1 ENDOCRINE SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCE
 ระบบต่อมไร้ท่อทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115726 - 1 RENAL SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบไตทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115727 - 2 GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบทางเดินอาหารและกระบวนการเมแทบอลิซึมทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115728 - 2 AGING PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ
4 (4-0-12)
115729 - 1 RESPIRATORY SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบหายใจทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115732 - 2 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER
 เซลล์และอณูชีววิทยาของมะเร็ง
4 (4-0-12)
115735 - 1 CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS
 การเพิ่มจำนวนเซลล์และการตายของเซลล์
4 (4-0-12)
115742 - 3 INFECTIOUS IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ
4 (4-0-12)
115743 - 1 MICROBIOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 จุลชีววิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115744 - 1 IMMUNOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115751 - 3 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
 การทดลองทางปรสิตวิทยา
2 (1-3-4)
115752 - 3 HOST-PARASITE RELATIONSHIPS AND INTERACTIONS
 ความสัมพันธ์ของปรสิตกับโฮสต์และผลกระทบที่มีต่อกัน
4 (4-0-12)
115753 - 3 PARASITOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ปรสิตวิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115761 - 1 MOLECULAR PATHOLOGY
 อณูพยาธิวิทยา
4 (4-0-12)
115762 - 2 MOLECULAR PATHOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา
1 (0-3-1)
115763 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND MOLECULAR GENETICS
 ชีวพัฒนาการและอณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-12)
115764 - 1 MOLECULAR PATHOLOGY OF TUMOR AND STEM CELLS
 อณูพยาธิวิทยาของเนื้องอกและเซลล์ต้นกำเนิด
4 (4-0-12)
115766 - 1 PRINCIPLES OF PATHOLOGY
 หลักทางพยาธิวิทยา
2 (2-0-4)
115770 - 1 MOLECULAR MECHANISMS OF DRUG ACTION
 กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล
4 (4-0-12)
115771 - 1 NEUROPHARMACOLOGY
 ประสาทเภสัชวิทยา
4 (4-0-12)
115772 - 1 CHEMOTHERAPY PHARMACOLOGY
 เภสัชวิทยาเคมีบำบัด
4 (4-0-12)
115773 - 1 ADVANCED HORMONAL PHARMACOLOGY
 เภสัชวิทยาฮอร์โมนขั้นสูง
4 (4-0-12)
115774 - 1 APPLIED PHARMACOGNOSY
 เภสัชเวทประยุกต์
4 (4-0-12)
115775 - 1 PHYTOCHEMISTRY
 พฤกษเคมี
4 (4-0-12)
115776 - 2 DRUG TOXICOLOGY
 พิษวิทยาของยา
4 (4-0-12)
115777 - 2 SYSTEMS TOXICOLOGY
 พิษวิทยาต่อระบบต่าง ๆ
4 (4-0-12)
115778 - 1 NUTRITION AND IMMUNE FUNCTION
 โภชนาการและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน
4 (4-0-12)
115779 - 1 REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการ
4 (4-0-8)
115811 - 1 ADVANCED NEUROANATOMY
 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-10)
115821 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROSCIENCE
 ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115827 - 1 SYSTEMIC NEUROSCIENCE
 ประสาทวิทยาศาสตร์ระบบ
4 (4-0-12)
115828 - 2 ADVANCED TOPICS IN PHYSIOLOGY
 หัวข้อขั้นสูงทางสรีรวิทยา
4 (4-0-12)
115831 - 2 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-12)
115870 - 1 PRINCIPLES OF TOXICOLOGY
 หลักการทางพิษวิทยา
4 (4-0-12)
115871 - 1 DRUGS OF ABUSE
 ยาเสพติด
4 (4-0-8)
115872 - 1 ADVANCED IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมิคุ้มกันขั้นสูง
4 (4-0-12)
115873 - 1 ADVANCED GENETIC TOXICOLOGY
 พิษวิทยาพันธุศาสตร์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
115874 - 1 DRUGS FROM NATURE
 ยาจากธรรมชาติ
4 (4-0-12)
115880 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED ANATOMY
 ปัญหาพิเศษทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง
4 (0-12-12)
115881 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED PHYSIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางสรีรวิทยาขั้นสูง
4 (0-12-12)
115882 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
 ปัญหาพิเศษทางเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์ขั้นสูง
4 (0-12-12)
115883 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED HOST/PATHOGEN INTERACTIONS
 ปัญหาพิเศษทางอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรคขั้นสูง
4 (0-12-12)
115884 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED PATHOBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง
4 (0-12-12)
115885 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาขั้นสูง
4 (0-12-12)
115886 - 3 CURRENT ISSUES IN ADVANCED ANATOMY
 ประเด็นปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
115887 - 1 CURRENT ISSUES IN ADVANCED PHYSIOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางสรีรวิทยาขั้นสูง
4 (4-0-12)
115888 - 1 CURRENT ISSUES IN ADVANCED CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE
 ประเด็นปัจจุบันทางเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
115889 - 1 CURRENT ISSUES IN ADVANCED HOST/PATHOGEN INTERACTIONS
 ประเด็นปัจจุบันทางอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรคขั้นสูง
4 (4-0-12)
115890 - 1 CURRENT ISSUES IN ADVANCED PATHOBIOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง
4 (4-0-12)
115891 - 2 CURRENT ISSUES IN ADVANCED PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
 ประเด็นปัจจุบันทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาขั้นสูง
4 (4-0-12)
115933 - 2 MOLECULAR BIOLOGY FOR FORENSIC DNA TECHNOLOGY
 อณูชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีนิติเวชดีเอ็นเอ
4 (4-0-12)

 1.3 Electives Courses (no less than) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115704 - 1 BIOSAFETY
 ชีวความปลอดภัย
2 (2-0-6)
115706 - 1 BIOMEDICAL INFORMATICS
 สารสนเทศชีวเวช
2 (2-0-6)
115757 - 1 ACADEMIC AND SCIENTIFIC WRITING FOR BIOMEDICAL FIELDS
 การเขียนงานวิชาการและงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
2 (1-3-3)
115765 - 1 ADVANCED PATHOLOGY OF CELLS
 พยาธิวิทยาของเซลล์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
115787 - 2 STEM CELL, TISSUE AND ORGAN TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เนื้อเยื่อ และอวัยวะ
4 (4-0-12)
115788 - 1 HOLISTIC MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES
 การแพทย์แบบองค์รวมกับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.4 Seminar Courses (no less than) รายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115791 - 1 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES I
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1
1 (1-0-3)
115792 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES II
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2
1 (1-0-3)
115793 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES III
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 3
1 (1-0-3)
115991 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES IV
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 4
1 (1-0-3)
115992 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES V
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 5
1 (1-0-3)

 1.5 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115999 - 2 PH.D.THESIS SCHEME 2.2
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Free Elective Course เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.