หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
  : วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 1

 1. Scheme A1: Conducting research leading to a thesis (no less than) แผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 46
 1.1 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115799 - 2 M.SC. THESIS SCHEME A1
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1
46 (0-0-0)

 1.2 Seminar Courses (no less than) รายวิชาสัมมนา (นศ.ต้องลงเรียน 115791 115792 และ 115793 โดยไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115791 - 1 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES I
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1
1 (1-0-3)
115792 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES II
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2
1 (1-0-3)
115793 - 2 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES III
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 3
1 (1-0-3)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.