หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549

 1 General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 49
 1.1 English Course กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.2 Social Sciences and Humanities Course กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202102 - 1 INFORMATION TECHNOLOGY I
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
202103 - 1 INFORMATION TECHNOLOGY II
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (2-2-6)
202104 - 1 GENERAL EDUCATION I
 ศึกษาทั่วไป 1
3 (3-0-6)
202105 - 2 GENERAL EDUCATION II
 ศึกษาทั่วไป 2
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103104 - 1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
105103 - 1 GENERAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4 (4-0-8)
105193 - 1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)

 2 Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 126
 2.1 Core Course กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102105 - 1 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
114101 - 1 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
114102 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
3 (1-6-2)
114103 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต
3 (1-6-2)
114104 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK ATHLETIC
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่
3 (1-6-2)
114105 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
3 (1-6-2)
114106 - 1 SKILL AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
3 (1-6-2)
114107 - 1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
4 (3-3-6)
114201 - 1 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
4 (3-3-6)
114202 - 1 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-8)
114203 - 1 BIOMECHANICS AND MOTOR MOVEMENT IN SPORTS
 ชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
4 (4-0-8)
114204 - 1 BIOMECHANICS AND MOTOR MOVEMENT IN SPORTS LABORATORY
 ปฎิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวทางการกีฬา
1 (0-3-0)
114205 - 1 SPORTS NUTRITION
 โภชนศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
114206 - 1 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1 (0-3-0)
202309 - 1 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.2 Basic Profession Course กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114221 - 1 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
4 (3-3-6)
114321 - 1 SPORTS PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
114322 - 1 EXERCISE PRESCRIPTION AND TRAINING FOR HEALTH AND COMPETITION
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการฝึกเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
4 (2-6-4)
114323 - 1 SPORTS INJURIES
 การบาดเจ็บทางการกีฬา
4 (3-3-6)
114324 - 1 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 จิตวิทยาสังคมกีฬา
3 (3-0-6)
114325 - 1 PHYSICAL THERAPY IN SPORTS SCIENCE
 กายภาพบำบัดทางการกีฬา
3 (2-3-4)
114326 - 1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
3 (3-0-6)
114329 - 1 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
2 (1-3-2)
114330 - 1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด
3 (3-0-6)
114334 - 1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1-3-2)
114481 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
1 (0-1-0)

 2.3 Profession Course กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114207 - 1 SPORTS AND EXERCISE EQUIPMENTS
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย
3 (3-0-6)
114222 - 1 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH
 หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
114327 - 1 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน
3 (3-0-6)
114328 - 1 WELL BEING OF BODY AND MIND IN EASTERN PHILOSOPHY
 การบริหารกายและจิตตามแนวปรัชญาตะวันออก
3 (1-6-2)
114331 - 1 SPORTS SCIENCE FOR COACHING
 วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา
4 (4-0-8)
114332 - 1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4 (4-0-8)
114333 - 1 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
114421 - 1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3 (3-0-6)
114422 - 1 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
4 (4-0-8)
114423 - 1 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 การจัดศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขันและการจัดการสปา
3 (3-0-6)
114430 - 1 SPORTS SCIENCE FOR INTERNATIONAL COMPETITION
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับสากล
3 (1-6-2)
114482 - 1 SPORTS SCIENCE FOR HEALTH AND COMPETITION PROJECT
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน
2 (0-0-0)

 2.4 Cooperative Education Course กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)
114491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
5 (0-0-0)

 3 Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.