หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
  : วท.ด. (ชีวเคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีวเคมี

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109881 - 1 SEMINAR IN BIOCHEMISTRY I
 สัมมนาชีวเคมี 1
1 (1-0-0)
109882 - 1 SEMINAR IN BIOCHEMISTRY II
 สัมมนาชีวเคมี 2
1 (1-0-0)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109700 - 1 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
109701 - 1 BIOCHEMICAL SEPARATION AND CHARACTERIZATION METHODS
 วิธีแยกและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของชีวโมเลกุล
4 (1-9-0)
109702 - 1 ENZYMOLOGY
 เอนไซม์วิทยา
4 (4-0-0)
109703 - 1 PROTEIN STRUCTURE AND ENGINEERING
 วิศวกรรมโมเลกุลโปรตีน
4 (4-0-0)
109705 - 1 BIOINFORMATICS AND COMPUTER USAGE
 ไบโออินฟอร์แมติกและการใช้คอมพิวเตอร์
1 (1-0-0)
109706 - 1 PHYSICAL BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์
3 (3-0-9)
109712 - 1 INTRACELLULAR TRAFFIC AND CELL SIGNALLING
 การส่งสัญญาณของเซลล์
3 (3-0-0)
109721 - 1 ADVANCED BIOINFORMATICS AND BIOCHEMICAL COMPUTING
 ไบโออินฟอร์แมติกขั้นสูงและการคำนวณทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109725 - 1 MASS SPECTROMETRY OF BIOPOLYMERS
 การศึกษาชีวโมเลกุลโดยใช้วิธีแมสสเปกโทรเมตรี
2 (1-3-3)
109731 - 1 BIOCHEMICAL BASIS OF DISEASE AND STRATEGIES FOR TREATMENT
 พื้นฐานทางชีวเคมีของการเกิดโรค และแนวทางการรักษา
3 (3-0-0)
109741 - 1 PLANT BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีของพืช
4 (4-0-0)
109752 - 1 BIOCHEMICAL PRODUCT DEVELOPMENT
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเคมี
3 (3-0-0)
109761 - 1 ENZYME TECHNOLOGY AND APPLIED ENZYMOLOGY
 เทคโนโลยีเอนไซม์และการประยุกต์ด้านเอนไซม์
3 (3-0-0)
109771 - 1 SELECTED TOPICS IN BIOCHEMISTRY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางชีวเคมี
3 (3-0-0)
109775 - 1 SELECTED RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคเฉพาะทางในการดำเนินงานวิจัย
4 (0-12-0)
109777 - 1 PRACTICAL PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY
 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ของโปรตีน
2 (0-6-0)
109781 - 1 SEMINAR IN BIOCHEMISTRY
 สัมมนาชีวเคมี
1 (1-0-0)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109991 - 1 DOCTORAL THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.