หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ด. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) (no less than) แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Major Courses/Electives Courses (no less than) วิชาเอก และ/หรือวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108610 - 2 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
108612 - 1 SANITARY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
108613 - 1 QUALITY-SYSTEM MANAGEMENT OF MICROBIOLOGICAL LABORATORY
 การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
108621 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
108630 - 2 DAIRY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม
3 (3-0-6)
108711 - 3 MOLECULAR BIOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก
4 (4-0-12)
108720 - 1 AQUATIC MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาน้ำ
3 (3-0-6)
108721 - 1 SOIL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาดิน
3 (3-0-6)
108722 - 1 AEROMICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอากาศ
3 (3-0-6)
108730 - 1 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
108731 - 1 MICROBIOLOGY FOR FACTORY
 จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน
3 (3-0-6)
108810 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
115742 - 4 INFECTIOUS IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ
4 (4-0-12)
115743 - 1 MICROBIOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 จุลชีววิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115744 - 1 IMMUNOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
314541 - 1 APPLIED MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาประยุกต์
3 (3-0-6)
335611 - 1 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
3 (3-0-6)
335612 - 1 MICROBIAL METABOLITES FOR FOOD INDUSTRY
 สารเมตาบอไลท์จากจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
335613 - 1 RISK ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL SAFETY IN FOOD INDUSTRY
 การประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 1.2 Seminar Courses (no less than) วิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108781 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 2 SEMINAR 2
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)
108881 - 1 SEMINAR 3
 สัมมนา 3
1 (1-0-3)
108882 - 1 SEMINAR 4
 สัมมนา 4
1 (1-0-3)
108883 - 1 SEMINAR 5
 สัมมนา 5
1 (1-0-3)

 1.3 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108999 - 2 PH.D. THESIS (SCHEME 2.1)
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
48 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.