หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ด. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Core Courses วิชาแกน (รวมวิชาสัมมนา 5 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104602 - 1 ENVIRONMENTAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)
104603 - 1 ENVIRONMENTAL STATISTICS
 สถิติสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)
104650 - 1 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
108601 - 1 RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีการวิจัย
2 (2-0-6)
108781 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)
108783 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-6)
108784 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-6)
108785 - 1 SEMINAR V
 สัมมนา 5
1 (1-0-6)
109700 - 1 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
304531 - 1 BIOTECHNOLOGICAL INSTRUMENTATION
 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-9)

 1.2 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104712 - 1 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-8)
104895 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (0-12-8)
108610 - 1 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108611 - 1 ELECTRON MICROSCOPY
 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
2 (1-3-6)
108612 - 1 SANITARY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
108613 - 1 QUALITY-SYSTEM MANAGEMENT OF MICROBIOLOGICAL LABORATORY
 การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
108620 - 1 AQUATIC MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาน้ำ
3 (3-0-6)
108621 - 1 SOIL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาดิน
3 (3-0-6)
108630 - 1 DAIRY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม
3 (2-3-6)
108710 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108711 - 1 MOLECULAR BIOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียแล็กติก
3 (3-0-6)
108730 - 1 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
108731 - 1 MICROBIOLOGY FOR FACTORY
 จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน
3 (3-0-6)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 1 IMMUNOLOGY
 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (3-0-6)
108761 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
2 (0-6-6)
108762 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2
2 (0-6-6)
108771 - 1 SPECIAL TOPICS IN BACTERIOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา
3 (3-0-6)
108772 - 1 SPECIAL TOPICS IN MYCOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางเชื้อราวิทยา
3 (3-0-6)
108773 - 1 SPECIAL TOPICS IN VIROLOGY
 หัวข้อพิเศษทางไวรัสวิทยา
3 (3-0-6)
108774 - 1 SPECIAL TOPICS IN PARASITOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยา
3 (3-0-6)
108775 - 1 SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
3 (3-0-6)
304512 - 1 MOLECULAR BIOLOGY AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการตัดต่อ ดีเอ็นเอ
4 (4-0-12)
305611 - 1 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108999 - 1 PH.D.THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.