หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ม. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แผน ก 2

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work (no less than) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses (no less than) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า (นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านวิชาจุลชีววิทยาพื้นฐาน ต้องเรียนวิชา 108601)หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108601 - 2 GRADUATE MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
108602 - 1 MICROBIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางจุลชีววิทยา
4 (3-3-10)
109700 - 2 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115702 - 1 MOLECULAR AND CELLULAR RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล
2 (1-3-4)
314512 - 1 BIOTECHNOLOGICAL INSTRUMENTATION
 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
4 (3-3-9)

 1.2 Major Courses (no less than) วิชาเอก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108610 - 2 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
108612 - 1 SANITARY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
108613 - 1 QUALITY-SYSTEM MANAGEMENT OF MICROBIOLOGICAL LABORATORY
 การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
108621 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
108630 - 2 DAIRY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม
3 (3-0-6)
108711 - 3 MOLECULAR BIOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก
4 (4-0-12)
108720 - 1 AQUATIC MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาน้ำ
3 (3-0-6)
108721 - 1 SOIL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาดิน
3 (3-0-6)
108722 - 1 AEROMICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอากาศ
3 (3-0-6)
108730 - 1 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
108731 - 1 MICROBIOLOGY FOR FACTORY
 จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน
3 (3-0-6)
108761 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3 (0-9-9)
108771 - 1 SPECIAL TOPICS IN BACTERIOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา
3 (3-0-6)
108772 - 1 SPECIAL TOPICS IN MYCOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางเชื้อราวิทยา
3 (3-0-6)
108773 - 1 SPECIAL TOPICS IN VIROLOGY
 หัวข้อพิเศษทางไวรัสวิทยา
3 (3-0-6)
108774 - 1 SPECIAL TOPICS IN PARASITOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยา
3 (3-0-6)
108775 - 2 SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (3-0-6)
108810 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
4 (4-0-12)
108861 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN AGRICULTURAL, FOOD, AND INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาการเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม
3 (0-9-9)
108862 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN MEDICAL MICROBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาการแพทย์
3 (0-9-9)
108863 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (0-9-9)
115742 - 4 INFECTIOUS IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ
4 (4-0-12)
115743 - 1 MICROBIOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 จุลชีววิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115744 - 1 IMMUNOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)
314541 - 1 APPLIED MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาประยุกต์
3 (3-0-6)
335611 - 1 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
3 (3-0-6)
335612 - 1 MICROBIAL METABOLITES FOR FOOD INDUSTRY
 สารเมตาบอไลท์จากจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
335613 - 1 RISK ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL SAFETY IN FOOD INDUSTRY
 การประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)

 1.3 Seminar Courses (no less than) วิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108781 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 2 SEMINAR 2
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)

 1.4 Electives Courses (no less than) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.5 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108799 - 1 M.SC. THESIS SCHEME A2
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2
16 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
 3. Others (no less than) อื่น ๆ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.