หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเลเซอร์)
  : วท.ด. (เทคโนโลยีเลเซอร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ 2 (ตรี)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 1.1 Core Courses วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107601 - 1 MATHEMATICAL METHOD FOR PHOTONICS
 วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับโฟตอนนิกส์
4 (4-0-12)
107602 - 1 QUANTUM MECHANICS
 กลศาสตร์ควอนตัม
4 (4-0-12)
107603 - 1 ELECTROMAGNETIC THEORY I
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า I
4 (4-0-12)
107605 - 1 GRADUATE LABORATORY
 ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา
4 (0-8-16)

 1.2 Major Course วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103723 - 1 MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF SIGNAL PROCESSING
 รากฐานของกระบวนการสัญญาณเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
107611 - 1 OPTICAL ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107612 - 1 FUNDAMENTALS OF SOLID STATE ELECTRONICS
 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4 (4-0-12)
107613 - 1 FUNDAMENTALS OF PHOTONICS I
 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ 1
4 (4-0-12)
107614 - 1 FUNDAMENTALS OF PHOTONICS II
 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์ II
4 (4-0-12)
107620 - 1 GEOMETRICAL OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
4 (4-0-12)
107621 - 1 WAVE OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
4 (4-0-12)
107622 - 1 INTRODUCTION TO FOURIER OPTICS
 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
4 (4-0-12)
107714 - 1 QUANTUM ELECTRONICS I
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4 (4-0-12)
107715 - 1 LASER IN INDUSTRY
 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
107720 - 1 OPTICAL INTERFERENCE
 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
3 (3-0-0)
107721 - 1 OPTICAL HOLOGRAPHY
 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107722 - 1 FUNDAMENTALS OF OPTICAL INFORMATION PROCESSING
 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4 (4-0-12)
107815 - 1 QUANTUM ELECTRONICS II
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4 (4-0-12)

 1.3 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103523 - 1 METHODS OF APPLIED MATHEMATICS
 วิธีการของคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-8)

 1.4 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107781 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
2 (2-0-6)
107782 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
2 (2-0-6)
107791 - 1 SPECIAL TOPIC I
 หัวข้อพิเศษ 1
2 (2-0-6)
107792 - 1 SPECIAL TOPIC II
 หัวข้อพิเศษ 2
2 (2-0-6)
107891 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
2 (2-0-6)
107892 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา IV
2 (2-0-6)
107991 - 1 SPECIAL TOPIC III
 หัวข้อพิเศษ 3
2 (2-0-6)
107992 - 1 SPECIAL TOPIC IV
 หัวข้อพิเศษ 4
2 (2-0-6)

 1.5 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107999 - 1 DOCTORAL DISSERTATION RESEARCH
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
64 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.