หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเลเซอร์)
  : วท.ม. (เทคโนโลยีเลเซอร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 2

 1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107601 - 2 MATHEMATICAL METHODS FOR PHOTONICS
 วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับโฟตอนนิกส์
4 (4-0-12)
107602 - 2 OPTICS
 ทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107603 - 2 ELECTROMAGNETIC THEORY
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
4 (4-0-12)
107604 - 1 GRADUATE LABORATORY
 ปฏิบัติการทดลองบัณฑิตศึกษา
4 (0-8-16)

 1.2 Major Course/Special Topics Courses วิชาเอก/หัวข้อพิเศษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107611 - 2 OPTICAL ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107612 - 1 FUNDAMENTALS OF SOLID STATE ELECTRONICS
 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4 (4-0-12)
107613 - 2 FUNDAMENTALS OF PHOTONICS
 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4 (4-0-12)
107615 - 1 OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM
 การสื่อสารโดยใช้แสง
4 (4-0-12)
107620 - 2 GEOMETRICAL OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
4 (4-0-12)
107621 - 2 WAVE OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น
4 (4-0-12)
107622 - 1 INTRODUCTION TO FOURIER OPTICS
 ทัศนศาสตร์ฟูริเยร์เบื้องต้น
4 (4-0-12)
107630 - 1 OPTICAL SYSTEMS DESIGN AND INSTRUMENTATION
 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107631 - 1 OPTICAL PROPERTIES OF BIOLOGICAL TISSUES
 คุณสมบัติเชิงแสงของเนื้อเยื่อชีวภาพ
4 (4-0-12)
107714 - 1 QUANTUM ELECTRONICS I
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4 (4-0-12)
107715 - 1 LASER IN INDUSTRY
 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
107720 - 2 OPTICAL INTERFERENCE
 การแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107721 - 2 OPTICAL HOLOGRAPHY
 ฮอโลกราฟฟีเชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-12)
107722 - 2 FUNDAMENTALS OF OPTICAL INFORMATION PROCESSING
 พื้นฐานของกระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4 (4-0-12)
107730 - 1 LASER IN HEALTH SCIENCE
 เลเซอร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 (4-0-12)
107731 - 1 OPTICAL ENGINEERING IN BIOMEDICAL OPTICS
 วิศวกรรมเชิงทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4 (4-0-12)
107732 - 1 OPTICAL TOMOGRAPHY
 การถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4 (4-0-12)
107791 - 1 SPECIAL TOPIC I
 หัวข้อพิเศษ 1
2 (2-0-6)
107792 - 2 SPECIAL TOPIC II
 หัวข้อพิเศษ 2
2 (2-0-6)
107815 - 1 QUANTUM ELECTRONICS II
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4 (4-0-12)
107816 - 1 NONLINEAR OPTICS
 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-12)
107817 - 1 OPTICAL WAVES IN CRYSTALS
 คลื่นแสงในผลึก
4 (4-0-12)
107820 - 1 OPTICAL INFORMATION PROCESSING
 กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสง
4 (4-0-12)
107822 - 1 ADVANCED OPTICAL INFORMATION PROCESSING
 กระบวนการประมวลข้อมูลทางแสงขั้นสูง
4 (4-0-12)
107830 - 1 ADVANCED TECHNIQUES FOR OPTICAL TOMOGRAPHY
 เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสง
4 (0-8-12)
107831 - 1 MEDICAL DIAGNOSTICS WITH OPTICAL TOMOGRAPHY
 การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยโทโมกราฟฟีเชิงแสง
4 (0-8-12)
107832 - 1 ADAPTIVE OPTICS AND BIOMEDICAL IMAGING
 ระบบเชิงแสงแบบปรับตัวและการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์
4 (0-8-12)
107991 - 2 SPECIAL TOPIC III
 หัวข้อพิเศษ 3
2 (2-0-6)
107992 - 2 SPECIAL TOPIC IV
 หัวข้อพิเศษ 4
2 (2-0-6)
107993 - 1 ADVANCED TOPIC I
 หัวข้อขั้นสูง 1
2 (2-0-6)
107994 - 1 ADVANCED TOPIC II
 หัวข้อขั้นสูง 2
2 (2-0-6)

 1.3 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105605 - 1 BACK-OF-THE-ENVELOPE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4 (4-0-8)
105615 - 1 APPLIED ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4 (4-0-8)
105637 - 1 METHODS AND INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY
 วิธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105643 - 1 X-RAY SCATTERING AND DIFFRACTION TECHNIQUES
 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4 (4-0-8)
105644 - 1 X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS
 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4 (4-0-8)
105664 - 1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (4-0-8)
105681 - 1 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105682 - 1 NANOBIOTECHNOLOGY
 นาโนไบโอเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105683 - 1 INTRODUCTION TO BIOPHOTONICS
 ชีวโฟโตนิกส์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105684 - 1 BIOTECHNOLOGY FOR PHYSICISTS AND ENGINEERS
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
4 (4-0-8)
105741 - 1 ACCELERATOR PHYSICS I
 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4 (4-0-8)
105743 - 2 INSTRUMENTATION TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH
 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105744 - 3 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
4 (4-0-8)
105754 - 2 ELECTRON MICROSCOPY
 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4 (4-0-8)
105763 - 2 SOLID STATE SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4 (4-0-8)
105765 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4 (4-0-8)
105775 - 1 PHYSICS OF SYNCHROTRON RADIATION
 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4 (4-0-8)
105785 - 2 BIOPHYSICS
 ชีวฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105786 - 3 MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์การแพทย์
4 (4-0-8)
105915 - 1 DATA STORAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4 (4-0-8)
105953 - 1 SEMICONDUCTORS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
4 (4-0-8)
105955 - 1 THIN-FILM TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4 (4-0-8)
107670 - 1 LIQUID CRYSTAL DEVICES
 อุปกรณ์เชิงผลึกเหลว
4 (4-0-12)
107671 - 1 PHOTONICS DEVICES
 อุปกรณ์ทางโฟตอนนิกส์
4 (4-0-12)
107723 - 1 ACOUSTO - OPTICAL INFORMATION PROCESSION I
 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 1
4 (4-0-12)
107770 - 1 OPTICAL METROLOGY I
 มาตรวิทยาเชิงแสง 1
4 (4-0-12)
107771 - 1 OPTICAL METROLOGY II
 มาตรวิทยาเชิงแสง 2
4 (4-0-12)
107772 - 1 INTERACTION OF LIGHT AND MATTER
 ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับสสาร
4 (4-0-12)
107773 - 1 NANOPHOTONICS
 นาโนโฟตอนนิกส์
4 (4-0-12)
107821 - 1 ACOUSTO-OPTICAL INFORMATION PROCESSING II
 กระบวนการประมวลข้อมูลทัศนศาสตร์เชิงเสียง 2
4 (4-0-12)
107870 - 1 SOLID STATE ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง
4 (4-0-12)
107871 - 1 STATISTICAL OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงสถิติ
4 (4-0-12)

 1.4 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107781 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
2 (2-0-6)
107782 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
2 (2-0-6)
107783 - 1 COLLOQUIUM I
 เสวนา 1
1 (1-0-9)
107891 - 2 SEMINAR III
 สัมมนา 3
2 (2-0-6)
107892 - 2 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
2 (2-0-6)
107893 - 1 COLLOQUIUM II
 เสวนา 2
1 (1-0-9)

 1.5 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
107998 - 1 MASTER'S THESIS RESEARCH
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
16 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.