หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 1 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ)

 1 Scheme 1: dissertation and no course work (For a student with a Master's degree) แบบ 1 เน้นการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106891 - 3 PH.D. THESIS (SCHEME 1.1)
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
60 (0-0-0)

 2 Seminar Courses วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106881 - 2 SEMINAR I (FOR PH.D. PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 1
1 (1-0-3)
106882 - 2 SEMINAR II (FOR PH.D. PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาเอก 2
1 (1-0-3)

 3 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 4 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 5 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.