หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2 (หลักสูตรนานาชาติ)

 1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 47
 1.1 Compulsory Courses วิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106601 - 4 REMOTE SENSING: THEORY AND APPLICATIONS
 การสำรวจจากระยะไกล: ทฤษฎีและการประยุกต์
4 (4-0-12)
106602 - 2 DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข
4 (3-3-10)
106603 - 2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THEORY AND APPLICATIONS
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: ทฤษฎีและการประยุกต์
4 (3-3-10)
106604 - 2 GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY FOR M.SC. PROGRAM
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศระดับปริญญาโท
4 (3-3-10)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104601 - 3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104621 - 2 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
106561 - 2 INTRODUCTION TO GEOINFORMATICS
 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
4 (3-3-10)
106562 - 2 INTRODUCTION TO METEOROLOGY
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
106563 - 1 EARTH SCIENCE: THEORY AND APPLICATIONS
 วิทยาศาสตร์โลก: ทฤษฎีและการประยุกต์
3 (3-0-6)
106564 - 1 SPACE TECHNOLOGY: DEVELOPMENT AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีอวกาศ: พัฒนาการและการประยุกต์
3 (3-0-6)
106565 - 1 HUMAN GEOGRAPHY: FROM PAST TO PRESENT
 ภูมิศาสตร์มนุษย์: จากอดีตสู่ปัจจุบัน
3 (3-0-6)
106661 - 1 ADVANCED GEOGRAPHICAL TOOLS
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
106662 - 1 ADVANCES IN APPLIED GEOINFORMATICS
 ความก้าวหน้าทางภูมิสารสนเทศประยุกต์
3 (3-0-6)
106663 - 1 LAWS FOR NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 กฎหมายสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
106711 - 3 MICROWAVE REMOTE SENSING AND LIDAR
 การสำรวจจากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟและไลดาร์
4 (4-0-12)
106712 - 4 HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING AND APPLICATIONS
 การสำรวจจากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัมและการประยุกต์
4 (4-0-12)
106713 - 3 REMOTE SENSING OF EARTH'S SURFACE AND ATMOSPHERE
 การสำรวจจากระยะไกลของพื้นผิวและบรรยากาศโลก
4 (4-0-12)
106714 - 3 GNSS: THEORY AND APPLICATIONS
 GNSS: ทฤษฎีและการประยุกต์
4 (3-3-10)
106715 - 3 GEOINFORMATICS FOR FIELD STUDY AND RESEARCH
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาและวิจัยภาคสนาม
3 (2-3-7)
106716 - 2 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106717 - 2 SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM AND MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
4 (3-3-10)
106718 - 1 APPLIED STATISTICS FOR GEOINFORMATICS RESEARCH
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106719 - 1 GEOSPATIAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM AND GIS STANDARDS
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 (3-3-10)
106721 - 2 GEOINFORMATICS DATA AND INFORMATION SERVICES THROUGH MODERN MEDIA
 การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศผ่านทางสื่อยุคใหม่
4 (3-3-10)
106722 - 2 WEB-BASED SPATIAL MODELING AND MAPPING: THEORY AND APPLICATIONS
 การสร้างแบบจำลองและการทำแผนที่ผ่านระบบเครือข่ายฯ
4 (3-3-10)
106731 - 3 SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESERCH
 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-6)
106732 - 4 GEOINFORMATICS FOR STUDIES IN ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางบรรยากาศศาสตร์และสมุทรศาสตร์
4 (4-0-12)
106733 - 2 GEOINFORMATICS FOR PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา
4 (4-0-12)
106734 - 3 GEOINFORMATICS FOR ANTHROPOLOGY AND PALEOENVIRONMENT STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางมานุษยวิทยาและสิ่งแวดล้อมบรรพกาล
4 (4-0-12)
106735 - 2 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106736 - 3 GEOINFORMATICS FOR HYDROLOGY AND SUSTAINABLE WATER RESOURCE MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับอุทกวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106737 - 2 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF TERRESTRIAL ECOSYSTEM
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106738 - 3 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF COASTAL AND MARINE ECOSYSTEMS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเลอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106739 - 2 GEOINFORMATICS FOR INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT OF LAND AND RESOURCES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรระดับลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
4 (4-0-12)
106741 - 2 GEOINFORMATICS FOR EFFECTIVE DISASTERS AND RISH MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
4 (4-0-12)
106742 - 2 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE ENERGY MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106743 - 1 GEOINFORMATICS FOR LAND RESOURCE MANAGEMENT AND SUITABILITY ANALYSIS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและการวิเคราะห์ความเหมาะสม
4 (4-0-12)
106744 - 1 GEOINFORMATICS FOR ADVANCED AGRICULTURAL SECTOR MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภาคเกษตรแบบก้าวหน้า
4 (4-0-12)
106745 - 1 GEOINFORMATICS FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF SMART CITY
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวางแผนและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
4 (4-0-12)
106746 - 1 GEOINFORMATICS FOR POLLUTION AND URBAN ENVIRONMENT MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมลภาวะและสภาพแวดล้อมเขตเมือง
4 (4-0-12)
106747 - 1 GEOINFORMATICS FOR SMART TRANSPORTATION AND TRAFFIC SYSTEM MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ
4 (4-0-12)
106748 - 1 GEOINFORMATICS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS AND PUBLIC SERVICES
 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจและบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4 (4-0-12)
106749 - 1 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE TOURISM AND RECREATIONAL MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างยั่งยืน
4 (4-0-12)
106751 - 2 GEOINFORMATICS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF MILITARY AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภารกิจทางการทหารและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 (4-0-12)
106752 - 2 GEOINFORMATICS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF STRATEGIC PUBLIC AFFAIRS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพันธกิจภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
4 (4-0-12)
106753 - 2 GEOINFORMATICS FOR EFFECTIVE PROVINCIAL AND LOCAL ADMINISTRATIONS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจังหวัดและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4 (4-0-12)
106754 - 1 GEOINFORMATICS FOR INTEGRATED ASEAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการภูมิภาคอาเซียนเชิงบูรณาการ
4 (4-0-12)
106761 - 2 PHYSICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักฟิสิกส์ของการสำรวจจากระยะไกล
3 (3-0-6)
106762 - 2 GEOINFORMATICS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
106763 - 2 SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HUMAN-ENVIRONMENT RELATIONSHIP
 การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
106764 - 2 ENGLISH PROFICIENCY FOR GEOINFORMATICS STUDY AND RESEARCH
 ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3 (3-0-6)
106765 - 2 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION IN GEOINFORMATICS
 สหกิจบัณฑิตศึกษาทางภูมิสารสนเทศ
8 (0-0-0)
106811 - 2 ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND 3D MODELLING
 โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูงและการสร้างแบบจำลองสามมิติ
4 (3-3-10)
106812 - 2 ADVANCED SPATIAL DATA ANALYSIS
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง
4 (3-3-10)
106813 - 1 ADVANCED SPATIAL MODELLING: THEORY AND APPLICATIONS
 การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นสูง: ทฤษฎีและการประยุกต์
4 (3-3-10)
106814 - 1 BIG DATA ANALYTICS FOR ADVANCED GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
4 (3-3-10)
106815 - 1 MACHINE LEARNING FOR ADVANCED GEOINFORMATICS SOLUTION
 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
4 (3-3-10)
106816 - 1 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNING FOR ADVANCED GEOINFORMATICS APPLICATIONS
 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
4 (4-0-12)
106817 - 1 CARTOGRAPHY AND VISUALIZATION
 การทำแผนที่และการแสดงผลข้อมูลขั้นสูง
4 (3-3-10)
106831 - 2 GEOINFORMATICS FOR GEOLOGY AND CIVIL ENGINEERING STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
4 (4-0-12)
106832 - 2 GEOINFORMATICS FOR ADVANCED METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY STUDIES
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาทางอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยาขั้นสูง
4 (4-0-12)
106833 - 2 GEOINFORMATICS FOR SOCIAL SCIENCE STUDIES AND APPLICATIONS
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาและประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
553630 - 1 LOGISTICS AND RAIL TRANSPORT
 ลอจิสติกและการขนส่งทางราง
4 (4-0-8)
573642 - 1 MODELING OF HYDROLOGIC PROCESSES
 การทำแบบจำลองกระบวนการทางอุทกศาสตร์
4 (4-0-12)
573664 - 1 CITY LOGISTICS ANALYSIS
 การวิเคราะห์โลจิสติกส์เมือง
4 (4-0-8)
575635 - 1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
4 (4-0-12)
617535 - 1 ENVIRONMENTAL POLLUTION MODELING
 แบบจำลองทางมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-6)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106681 - 2 SEMINAR I (FOR M.SC.PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาโท 1
1 (1-0-3)
106682 - 2 SEMINAR II (FOR M.SC.PROGRAM)
 สัมมนาระดับปริญญาโท 2
1 (1-0-3)

 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106692 - 2 M.SC. THESIS (SCHEME A 2)
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
15 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.