หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Courses เลือกศึกษารายวิชารวมวิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106601 - 2 PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักการรับรู้จากระยะไกล
4 (3-3-9)
106602 - 1 DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงตัวเลข
4 (2-6-6)
106611 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 (3-3-9)
106701 - 1 ADVANCED REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
4 (3-3-9)
106702 - 2 MICROWAVE REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
4 (3-3-9)
106703 - 1 ATMOSPHERIC REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลของชั้นบรรยากาศ
4 (3-3-9)
106704 - 1 REMOTE SENSING OF THE NATURAL ENVIRONMENT
 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
4 (3-3-9)
106705 - 1 PHYSICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล
3 (3-0-9)
106706 - 1 PRINCIPLES OF METEOROLOGY
 หลักอุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-9)
106707 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักคณิตศาสตร์ของการรับรู้จากระยะไกล
3 (3-0-9)
106711 - 1 ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-9)
106712 - 2 MAPPING AND PHOTOGRAMMETRY
 การทำแผนที่และการรังวัดภาพ
4 (2-6-6)
106713 - 1 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM IN GEOINFORMATICS RESEARCH
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
4 (2-6-6)
106714 - 1 URBAN AND REGIONAL PLANNING
 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค
3 (3-0-9)
106715 - 1 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (1-6-6)
106721 - 1 NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-9)
106722 - 1 LAND AND WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
 การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
4 (3-3-9)
106723 - 1 LAND USE EVALUATION AND PLANNING
 การจำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-9)
106724 - 1 WATERSHED MANAGEMENT
 การจัดการลุ่มน้ำ
3 (3-0-9)
106725 - 1 FOREST MANAGEMENT
 การจัดการป่าไม้
3 (3-0-9)
106731 - 1 FIELD STUDY AND GEOGRAPHIC SURVEYING
 การศึกษาภาคสนามและการสำรวจทางภูมิศาสตร์
2 (1-15-0)
106732 - 2 SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESEARCH
 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-6)
106790 - 2 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
106791 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)
106890 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
106891 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.2 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106894 - 1 PH.D.THESIS FOR PLAN 2(2)
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้จบ ป.โท ในแบบ 2)
45 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.