หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แผน ข

 1 Plan B: Course work-based program: A thesis is not required แผน ข เรียนรายวิชาและการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106601 - 3 PRINCIPLES OF REMOTE SENSING I
 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1
4 (4-0-12)
106602 - 2 DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข
4 (3-3-10)
106603 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 (3-3-10)
106604 - 1 PRINCIPLES OF SURVEYING AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
 หลักการสำรวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข
4 (3-3-10)
106704 - 2 GEOINFORMATICS RESEARCH METHODOLOGY
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3 (3-0-9)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106561 - 1 INTRODUCTION TO METEOROLOGY
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-9)
106562 - 1 INTRODUCTION TO GEOINFORMATICS
 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
4 (3-3-10)
106711 - 2 ADVANCED DIGITAL IMAGE PROCESSING
 การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง
4 (3-3-10)
106712 - 3 MICROWAVE AND THERMAL INFRARED REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน
4 (4-0-12)
106713 - 2 REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม
4 (3-3-10)
106714 - 2 REMOTE SENSING IN ARCHAEOLOGY AND ANTHOPOLOGY STUDIES
 การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา
4 (4-0-12)
106731 - 2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
4 (3-3-10)
106732 - 3 GEOSPATIAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
4 (3-3-10)
106733 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR TRANSPORTATION
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการขนส่ง
4 (3-3-10)
106734 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR TRANSPORTATION
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการขนส่ง
4 (3-3-10)
106734 - 2 WEB-BASED GEOSPATIAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
4 (3-3-10)
106735 - 1 URBAN AND REGIONAL PLANNING
 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค
3 (3-0-9)
106736 - 1 WEB-BASED GEOSPATIAL PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ
4 (3-3-10)
106737 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR PUBLIC HEALTH
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการสาธารณสุข
3 (3-0-9)
106738 - 2 URBAN AND REGIONAL PLANNING
 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค
3 (3-0-9)
106751 - 1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM FOR DISASTER RISK MANAGEMENT
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
3 (3-0-9)
106752 - 1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM FOR PUBLIC WORKS
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเพื่อการโยธาสาธารณะ
4 (3-3-10)
106761 - 1 APPLIED GEOINFORMATICS
 ภูมิสารสนเทศประยุกต์
4 (4-0-12)
106762 - 1 GEOSCIENCE FOR GEOINFORMATICS
 ธรณีศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ
4 (3-3-10)
106763 - 1 INTEGRATED NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
4 (4-0-12)
106764 - 1 GEOSPATIAL STATISTICS
 สถิติเชิงพื้นที่
3 (3-0-9)
106765 - 1 GEOINFORMATICS FOR FOREST AND ECOSYSTEM MANAGEMENT
 ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้
3 (3-0-9)
106766 - 1 APPLIED CLIMATOLOGY
 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์
3 (3-0-9)
106767 - 1 GEOINFORMATICS FOR LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION
 ภูมิสารสนเทศสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-9)
106768 - 1 GEOINFORMATICS FIELD STUDY
 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ
2 (1-3-4)
106769 - 1 SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESEARCH
 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-6)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106681 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-3)
106682 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-3)

 1.4 Independent Study การค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106693 - 1 INDEPENDENT STUDY FOR PLAN B
 การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต แผน ข
6 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.