หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
  : วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2

 1 Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
 1.1 Compulsory Courses วิชาบังคับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106601 - 2 PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักการรับรู้จากระยะไกล
4 (3-3-9)
106602 - 1 DIGITAL IMAGE ANALYSIS AND INTERPRETATION
 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงตัวเลข
4 (2-6-6)
106611 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 (3-3-9)
106790 - 2 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
106791 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)
106890 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
106891 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.2 Electives Compulsory Courses วิชาบังคับเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106612 - 1 BASIC RESEARCH ON GEOINFORMATICS
 พื้นฐานการวิจัยภูมิสารสนเทศ
3 (3-0-6)
106701 - 1 ADVANCED REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
4 (3-3-9)
106702 - 2 MICROWAVE REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
4 (3-3-9)
106703 - 1 ATMOSPHERIC REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลของชั้นบรรยากาศ
4 (3-3-9)
106704 - 1 REMOTE SENSING OF THE NATURAL ENVIRONMENT
 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
4 (3-3-9)
106711 - 1 ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-9)
106712 - 1 ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-0)
106713 - 1 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM IN GEOINFORMATICS RESEARCH
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
4 (2-6-6)
106721 - 1 NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-9)
106722 - 1 LAND AND WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
 การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
4 (3-3-9)
106723 - 1 LAND USE EVALUATION AND PLANNING
 การจำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-9)

 1.3 Electives Courses วิชาเลือกทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106705 - 1 PHYSICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล
3 (3-0-9)
106706 - 1 PRINCIPLES OF METEOROLOGY
 หลักอุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-9)
106707 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF REMOTE SENSING
 หลักคณิตศาสตร์ของการรับรู้จากระยะไกล
3 (3-0-9)
106714 - 1 URBAN AND REGIONAL PLANNING
 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค
3 (3-0-9)
106715 - 1 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (1-6-6)
106724 - 1 WATERSHED MANAGEMENT
 การจัดการลุ่มน้ำ
3 (3-0-9)
106725 - 1 FOREST MANAGEMENT
 การจัดการป่าไม้
3 (3-0-9)
106731 - 1 FIELD STUDY AND GEOGRAPHIC SURVEYING
 การศึกษาภาคสนามและการสำรวจทางภูมิศาสตร์
2 (1-15-0)
106732 - 2 SPECIAL TOPICS IN GEOINFORMATICS RESEARCH
 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-6)

 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106793 - 1 M.SC.THESIS FOR PLAN A (2)
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ตามแผน ก (2)
15 (0-0-0)

 2 Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.