หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การรับรู้จากระยะไกล)
  : วท.ด. (การรับรู้จากระยะไกล) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2 (โท)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Course work เลือกศึกษารายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 1.1.1 Courses วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106601 - 1 REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกล
4 (3-3-0)
106611 - 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 (3-3-9)
106621 - 1 IMAGE INTERPRETATION / ANALYSIS
 การวิเคราะห์และแปลภาพ
4 (2-6-0)

 1.1.2 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106660 - 1 RESEARCH AND FIELD TECHNIQUE
 การวิจัยและวิธีการภาคสนาม
2 (1-15-0)
106702 - 1 ADVANCED REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
4 (3-3-0)
106704 - 1 REMOTE SENSING OF THE NATURAL ENVIRONMENT
 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
4 (3-3-9)
106712 - 1 ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
4 (3-3-0)
106790 - 1 M.S. SEMINAR
 สัมมนาระดับปริญญาโท
2 (1-0-9)
106890 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)

 1.1.3 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
106703 - 1 ATMOSPHERIC REMOTE SENSING
 การรับรู้จากระยะไกลของชั้นบรรยากาศ
4 (3-3-9)
106732 - 1 WATERSHED MANAGEMENT
 การจัดการลุ่มน้ำ
3 (3-0-0)

 1.2 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.