หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  : วท.ด. (ฟิสิกส์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 70
 1.1 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105503 - 1 APPLIED MATHEMATICS FOR PHYSICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับฟิสิกส์
5 (5-0-10)
105603 - 1 THEORY AND APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL PHYSICS
 ทฤษฎีและการประยุกต์ฟิสิกส์คณนา
5 (4-3-8)
105613 - 1 MECHANICS AND ELECTRODYNAMICS
 กลศาสตร์และพลศาสตร์ไฟฟ้า
5 (5-0-10)
105621 - 1 QUANTUM THEORY I
 ทฤษฎีควอนตัม 1
5 (5-0-10)
105622 - 1 QUANTUM THEORY II
 ทฤษฎีควอนตัม 2
5 (5-0-10)
105653 - 1 CLASSICAL AND QUANTUM STATISTICAL PHYSICS
 กลศาสตร์เชิงสถิติ
5 (5-0-10)
105663 - 1 NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
5 (5-0-10)
105674 - 1 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
5 (5-0-10)
105731 - 1 RELATIVITY I
 สัมพัทธภาพ 1
5 (5-0-10)
105732 - 1 RELATIVITY II
 สัมพัทธภาพ 2
5 (5-0-10)
105743 - 1 SYNCHROTRON LIGHT SOURCE
 แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอน
5 (5-0-10)
105744 - 1 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีลำแสง
5 (5-0-10)
105751 - 1 CONDENSED MATTER PHYSICS I
 ฟิสิกส์สสารควบแน่น 1
5 (5-0-10)
105752 - 1 CONDENSED MATTER PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
5 (5-0-10)
105763 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโคปีอะตอมและโมเลกุล
5 (5-0-10)
105764 - 1 SOLID STATE SPECTROSCOPY AND APPLICATIONS
 สเปกโทรสโกปีสถานะของแข็งและการประยุกต์
5 (5-0-10)
105783 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
5 (5-0-10)
105784 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
5 (5-0-10)
105785 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS III
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 3
5 (5-0-10)
105786 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS IV
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 4
5 (5-0-10)
105821 - 1 QUANTUM FIELD THEORY I
 ทฤษฎีสนามควอนตัม 1
5 (5-0-10)
105822 - 1 QUANTUM FIELD THEORY II
 ทฤษฎีสนามควอนตัม 2
5 (5-0-10)
105903 - 1 GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS
 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105923 - 1 ADVANCED QUANTUM ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมขั้นสูง
5 (5-0-10)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105896 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
105996 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105799 - 1 PH.D.THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
64 (0-0-0)
105999 - 1 PH.D.THESIS (FOR M.SC. HOLDER)
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สำหรับผู้ที่ถือวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.