หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  : วท.ม. (ฟิสิกส์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์-แผน ก 2

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก(2) เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 50
 1.1 Core Courses วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105613 - 2 MECHANICS
 กลศาสตร์
4 (4-0-8)
105614 - 1 ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4 (4-0-8)
105621 - 2 QUANTUM THEORY I
 ทฤษฎีควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105623 - 1 STATISTICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)

 1.2 Electives Courses วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105503 - 2 APPLIED MATHEMATICS FOR PHYSICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105622 - 2 QUANTUM THEORY II
 ทฤษฎีควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105633 - 1 ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105673 - 1 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
4 (4-0-8)
105674 - 2 ASTROPHYSICS
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105703 - 1 COMPUTATIONAL PHYSICS
 ฟิสิกส์คำนวณ
4 (4-0-8)
105704 - 1 GROUP THEORY
 ทฤษฎีกลุ่ม
4 (4-0-8)
105733 - 1 SPECIAL RELATIVITY AND SYMMETRY
 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4 (4-0-8)
105734 - 1 RELATIVITY AND SPACE-TIME
 สัมพัทธภาพและปริภูมิ-เวลา
4 (4-0-8)
105741 - 1 ACCELERATOR PHYSICS I
 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4 (4-0-8)
105742 - 1 ACCELERATOR PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค 2
4 (4-0-8)
105743 - 2 INSTRUMENTATION TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH
 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105744 - 2 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีลำแสง
4 (4-0-8)
105745 - 1 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4 (4-0-8)
105751 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS I
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
4 (4-0-8)
105752 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
4 (4-0-8)
105753 - 1 CRYSTAL GROWTH
 การปลูกผลึก
4 (4-0-8)
105754 - 1 TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY
 ทรานสมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโคปี
4 (4-0-8)
105755 - 1 DISLOCATION THEORY
 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4 (4-0-8)
105763 - 2 SOLID STATE SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4 (4-0-8)
105764 - 2 ATOMIC AND ELECTRONIC STRUCTURES OF SOLID SURFACE AND NANO-SCALE MATERIALS
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และอะตอมของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4 (4-0-8)
105765 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4 (4-0-8)
105773 - 1 NUCLEAR RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT
 การตรวจหารังสีทางนิวเคลียร์และการวัด
4 (4-0-8)
105774 - 1 APPLIED NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105775 - 1 PHYSICS OF SYNCHROTRON RADIATION
 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4 (4-0-8)
105783 - 2 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105823 - 1 QUANTUM FIELD THEORY
 ทฤษฎีสนามควอนตัม
4 (4-0-8)
105853 - 1 SUPERCONDUCTIVITY
 สภาพนำยวดยิ่ง
4 (4-0-8)
105854 - 1 COMPUTATIONAL METHODS FOR REAL MATERIALS
 วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
4 (4-0-8)
105855 - 1 SURFACE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
4 (4-0-8)
105903 - 1 GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS
 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105923 - 2 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง
4 (4-0-8)
105924 - 1 CHIRAL PERTURBATION THEORY
 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4 (4-0-8)
105925 - 1 SUPERSYMMETRIC GAUGE FIELD THEORY AND STRING THEORY
 ทฤษฎีสนามเกจแบบสมมาตรยวดยิ่งและทฤษฎีสาย
4 (4-0-8)
105973 - 1 HEAVY ION REACTIONS
 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4 (4-0-8)

 1.3 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105686 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
105786 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)

 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105699 - 2 M.SC.THESIS
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
16 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.