หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  : วท.บ. (ฟิสิกส์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์-2560

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202282 - 1 LOVE YOURSELF
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 109
 2.1 Core Course วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102101 - 2 CHEMISTRY I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
102102 - 1 CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
102103 - 2 CHEMISTRY II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
102104 - 1 CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
103121 - 1 ANALYTICAL CALCULUS I
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103122 - 1 ANALYTICAL CALCULUS II
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
103141 - 2 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
104171 - 1 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
104172 - 1 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104173 - 1 BIOLOGY II
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
104174 - 1 BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105111 - 2 MECHANICS AND HEAT
 กลศาสตร์และความร้อน
3 (3-0-6)
105112 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-6)
105196 - 1 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1 (0-3-0)
105197 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1 (0-3-0)

 2.2 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103221 - 2 ADVANCED CALCULUS
 แคลคูลัสขั้นสูง
4 (4-0-8)
105107 - 1 INTRODUCTION TO PHYSICS WORLD
 บทนำสู่โลกฟิสิกส์
2 (2-0-4)
105108 - 1 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
105201 - 2 BASIC COMPUTER PROGRAMMING FOR PHYSICISTS
 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105202 - 2 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS II
 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
105211 - 2 CLASSICAL MECHANICS I
 กลศาสตร์คลาสสิค 1
4 (4-0-8)
105212 - 2 CLASSICAL MECHANICS II
 กลศาสตร์คลาสสิค 2
4 (4-0-8)
105213 - 2 ELECTROMAGNETISM I
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4 (4-0-8)
105214 - 1 ELECTROMAGNETISM II
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
4 (4-0-8)
105215 - 2 THERMAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ความร้อน
4 (4-0-8)
105216 - 1 WAVES
 คลื่น
2 (2-0-4)
105221 - 1 QUANTUM MECHANICS I
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105291 - 2 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
2 (0-6-1)
105292 - 1 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
2 (0-6-1)
105321 - 2 QUANTUM MECHANICS II
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105392 - 1 ADVANCED PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
2 (0-6-1)
105493 - 2 PHYSICS SEMINAR
 สัมมนาฟิสิกส์
2 (2-0-12)
525101 - 1 ENGINEERING GRAPHICS I
 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-3-5)

 2.3 Project Courses วิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105395 - 1 PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)

 2.4 Area of Concentration Course (no less than) วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105233 - 2 INTRODUCTION TO ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105261 - 2 OPTICS
 ทัศนศาสตร์
4 (4-0-8)
105303 - 2 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105316 - 2 STATISTICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)
105317 - 1 BASIC ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 (2-6-4)
105331 - 1 INTRODUCTION TO RELATIVITY
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105343 - 1 SYNCHROTRON LIGHT SOURCE AND APPLICATIONS
 แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์
4 (4-0-8)
105351 - 2 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105353 - 2 INTRODUCTION TO SEMICONDUCTOR PHYSICS
 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105355 - 2 INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVITY
 สภาพนำยวดยิ่งเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105357 - 2 INTRODUCTION TO NANOMATERIALS PHYSICS
 ฟิสิกส์ของวัสดุนาโนเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105371 - 2 INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105393 - 1 ADVANCED PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 2
2 (0-6-1)
105394 - 1 ADVANCED ANALYTICAL INSTRUMENTS LABORATORY
 ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
2 (0-6-1)
105445 - 1 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4 (4-0-8)
105453 - 1 CRYSTAL GROWTH PROCESSES AND METHODS
 กรรมวิธีและกระบวนการปลูกผลึก
4 (4-0-8)
105455 - 1 INTRODUCTION TO SURFACE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของพื้นผิวเบื้องต้น
4 (4-0-8)
105457 - 1 THIN FILM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง
4 (4-0-8)
105465 - 2 INTRODUCTION TO BIOPHYSICS
 ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105467 - 2 QUANTUM INFORMATION
 สารสนเทศควอนตัม
4 (4-0-8)
105472 - 1 RENEWABLE ENERGY
 พลังงานทดแทน
4 (4-0-8)
105474 - 2 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS
 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105481 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105482 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105483 - 1 SCIENTIFIC WRITING
 งานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
105503 - 2 APPLIED MATHEMATICS FOR PHYSICS
 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105604 - 2 MODELING AND SIMULATION PHYSICS
 การจำลองแบบและการจำลองในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105605 - 1 BACK-OF-THE-ENVELOPE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4 (4-0-8)
105613 - 2 MECHANICS
 กลศาสตร์
4 (4-0-8)
105614 - 1 ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้า
4 (4-0-8)
105617 - 1 STATISTICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)
105618 - 1 FLUID MECHANICS
 กลศาสตร์ของไหล
4 (4-0-8)
105621 - 2 QUANTUM THEORY I
 ทฤษฎีควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105622 - 2 QUANTUM THEORY II
 ทฤษฎีควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105633 - 1 ASTRONOMY
 ดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105634 - 1 COSMOLOGY
 จักรวาลวิทยา
4 (4-0-8)
105637 - 1 METHODS AND INSTRUMENTATION FOR ASTRONOMY
 วิธีการและเครื่องมือทางดาราศาสตร์
4 (4-0-8)
105643 - 1 X-RAY SCATTERING AND DIFFRACTION TECHNIQUES
 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4 (4-0-8)
105644 - 1 X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS
 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4 (4-0-8)
105653 - 2 MATERIALS PHYSICS
 ฟิสิกส์วัสดุ
4 (4-0-8)
105654 - 1 NANOMATERIALS
 วัสดุนาโน
4 (4-0-8)
105655 - 1 POLYMER PHYSICS
 ฟิสิกส์โพลิเมอร์
4 (4-0-8)
105661 - 1 PHYSICAL OPTICS I
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
4 (4-0-8)
105662 - 1 PHYSICAL OPTICS II
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
4 (4-0-8)
105663 - 2 LOW TEMPERATURE PHYSICS
 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ
4 (4-0-8)
105664 - 1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (4-0-8)
105673 - 1 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
4 (4-0-8)
105674 - 2 ASTROPHYSICS
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105703 - 1 COMPUTATIONAL PHYSICS
 ฟิสิกส์คำนวณ
4 (4-0-8)
105704 - 1 GROUP THEORY
 ทฤษฎีกลุ่ม
4 (4-0-8)
105713 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ของความต่อเนื่อง
4 (4-0-8)
105714 - 1 NONLINEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-8)
105715 - 1 ADVANCED ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4 (4-0-8)
105716 - 1 WAVES AND SOLITIONS
 คลื่นและโซลิตอน
4 (4-0-8)
105733 - 1 SPECIAL RELATIVITY AND SYMMETRY
 สัมพัทธภาพพิเศษและสมมาตร
4 (4-0-8)
105734 - 2 RELATIVITY AND SPACE-TIME
 สัมพัทธภาพและกาลอวกาศ
4 (4-0-8)
105741 - 1 ACCELERATOR PHYSICS I
 ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 1
4 (4-0-8)
105742 - 2 ACCELERATOR PHYSICS II
 ฟิสิกสเครื่องเร่งอนุภาค 2
4 (4-0-8)
105743 - 2 INSTRUMENTATION TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH
 เทคนิคเครื่องมือการทดลองสำหรับการวิจัยฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105744 - 3 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
4 (4-0-8)
105745 - 1 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4 (4-0-8)
105751 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS I
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 1
4 (4-0-8)
105752 - 2 CONDENSED MATTER PHYSICS II
 ฟิสิกส์ของสารควบแน่น 2
4 (4-0-8)
105753 - 1 CRYSTAL GROWTH
 การปลูกผลึก
4 (4-0-8)
105754 - 2 ELECTRON MICROSCOPY
 อิเล็กตรอนไมโครสโกปี
4 (4-0-8)
105755 - 1 DISLOCATION THEORY
 ทฤษฎีดิสโลเคชัน
4 (4-0-8)
105763 - 2 SOLID STATE SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4 (4-0-8)
105764 - 3 ELECTRONIC STRUCTURES OF SOLID SURFACE AND NANOSCALE MATERIALS
 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของผิวของแข็งและวัสดุระดับนาโน
4 (4-0-8)
105765 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4 (4-0-8)
105771 - 1 APPLICATION OF GRID AND CLOUD COMPUTATION IN PARTICLE PHYSICS
 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
4 (4-0-8)
105773 - 2 NUCLEAR REACTOR PHYSICS
 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4 (4-0-8)
105774 - 2 APPLIED NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105775 - 1 PHYSICS OF SYNCHROTRON RADIATION
 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4 (4-0-8)
105783 - 2 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105785 - 2 BIOPHYSICS
 ชีวฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105786 - 3 MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์การแพทย์
4 (4-0-8)
105791 - 1 APPLIED OPTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
2 (0-6-8)
105813 - 1 HIGH-PRESSURE PHYSICS
 ฟิสิกส์ที่ความดันสูง
4 (4-0-8)
105814 - 1 GEOPHYSICS
 ธรณีฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105815 - 1 ATMOSPHERIC PHYSICS
 ฟิสิกส์บรรยากาศ
4 (4-0-8)
105823 - 1 QUANTUM FIELD THEORY
 ทฤษฎีสนามควอนตัม
4 (4-0-8)
105825 - 1 QUANTUM COMPUTATION
 การคำนวณเชิงควอนตัม
4 (4-0-8)
105853 - 1 SUPERCONDUCTIVITY
 สภาพนำยวดยิ่ง
4 (4-0-8)
105854 - 1 COMPUTATIONAL METHODS FOR REAL MATERIALS
 วิธีการคำนวณสำหรับวัสดุจริง
4 (4-0-8)
105855 - 1 SURFACE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของพื้นผิว
4 (4-0-8)
105863 - 1 LASER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
4 (4-0-8)
105864 - 1 FUNDAMENTALS OF HOLOGRAPHY
 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
4 (4-0-8)
105865 - 1 INFORMATION OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
4 (4-0-8)
105903 - 1 GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS
 วิธีการทางเรขาคณิตในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105913 - 1 INDUSTRIAL INSTRUMENTATIONS AND AUTOMATIONS
 อุปกรณ์และการอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105914 - 1 SENSOR AND TRANSDUCER TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
4 (4-0-8)
105915 - 1 DATA STORAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4 (4-0-8)
105923 - 3 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY I
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 1
4 (4-0-8)
105924 - 1 CHIRAL PERTURBATION THEORY
 ทฤษฎีการรบกวนไครอล
4 (4-0-8)
105925 - 2 ADVANCED QUANTUM FIELD THEORY II
 ทฤษฎีสนามควอนตัมขั้นสูง 2
4 (4-0-8)
105953 - 1 SEMICONDUCTORS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
4 (4-0-8)
105954 - 1 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105955 - 1 THIN-FILM TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4 (4-0-8)
105973 - 1 HEAVY ION REACTIONS
 ปฏิกิริยาของไอออนหนัก
4 (4-0-8)
105974 - 1 MULTI-QUARK SYSTEMS
 ระบบหลายควาร์ก
4 (4-0-8)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205504 - 2 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2 (2-0-4)
205505 - 1 SERVICE DESIGN
 การออกแบบการบริการ
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205512 - 2 MANAGING A GROWING VENTURE
 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3 (3-0-6)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
105491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
105492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-0-0)
105495 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำรายวิชาที่นศ.ควรเลือก 101303 202292 และ 235377) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.