หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  : วท.บ. (ชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยา

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course วิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course วิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course วิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 Social Sciences and Humanities Course วิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 118
 2.1 Core Courses วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101301 - 1 SCIENCE COLLOQUIUM
 เสวนาวิทยาศาสตร์
1 (1-0-6)
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
102113 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 เคมีพื้นฐาน 2
4 (4-0-8)
102114 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104108 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 หลักชีววิทยา 2
4 (4-0-8)
104109 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105101 - 1 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Core Courses (Major) วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102220 - 1 ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102221 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
103106 - 1 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
103141 - 1 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
108201 - 1 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
4 (4-0-8)
108202 - 1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-0)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)

 2.3 Area of Concentration Course วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 56
 2.3.1 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104203 - 1 GENETICS
 พันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104204 - 1 GENETICS LABORATORY
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-3-0)
104211 - 1 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104221 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
4 (4-0-8)
104222 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
1 (0-3-0)
104241 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104242 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
1 (0-3-0)
104312 - 1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2 (2-0-4)
104323 - 1 PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของพืช
4 (4-0-8)
104324 - 1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1 (0-3-0)
104331 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104332 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104333 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104334 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104335 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2 (2-0-4)
104336 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
1 (0-3-0)
104351 - 1 ECOLOGY
 นิเวศวิทยา
4 (4-0-8)
104352 - 1 ECOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-0)
104361 - 1 EVOLUTION
 วิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104390 - 1 SENIOR PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)
104490 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
1 (0-3-0)

 2.3.2 Elective Course วิชาเลือกเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104301 - 1 HUMAN GENETICS
 พันธุศาสตร์มนุษย์
4 (4-0-8)
104325 - 1 PLANT TAXONOMY
 อนุกรมวิธานพืช
4 (3-3-9)
104326 - 1 ECONOMIC BOTANY
 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
4 (4-0-8)
104327 - 1 PLANT CELL AND TISSUE CULTURE
 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
4 (3-3-9)
104328 - 1 PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
4 (4-0-8)
104337 - 1 INVERTEBRATE REPRODUCTION
 การสืบพันธุ์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (3-0-6)
104338 - 1 ENDOCRINOLOGY
 ระบบต่อมไร้ท่อ
3 (3-0-6)
104353 - 1 INDUSTRIAL ECOLOGY
 นิเวศอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
104355 - 1 ECOLOGICAL ECONOMICS
 นิเวศเศรษฐศาสตร์
4 (4-0-8)
104357 - 1 CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTERS
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104362 - 1 ANIMAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมสัตว์
4 (4-0-8)
104371 - 1 BIOINFORMATICS
 ชีวสารสนเทศศาสตร์
4 (3-3-9)
104372 - 1 BIOETHICS
 ชีวจริยศาสตร์
4 (4-0-8)
104373 - 1 NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
 ชีวพอลิเมอร์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
104374 - 1 PCR TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีพีซีอาร์
2 (2-0-4)

 3. Cooperative Education Course/Research Project Course (no less than) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 3.1 Pre-cooperative Education Course เตรียมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)

 3.2 Cooperative Education Course/Research Project Course สหกิจศึกษาหรือโครงการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
104492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.