หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
  : วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) (no less than) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 1.1 Core Courses (no less than) รายวิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104600 - 1 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
4 (4-0-8)
104601 - 3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104603 - 3 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
104604 - 3 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.2 Major Course / Special Problems , Special Toppics (no less than) รายวิชาเอก/ปัญหาพิเศษ หัวข้อพิเศษ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104611 - 2 FRESHWATER ECOLOGY
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด
4 (4-0-8)
104612 - 2 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104615 - 2 SOIL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาดิน
4 (4-0-8)
104620 - 2 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 2 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 2 DIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายของพืช
4 (3-3-6)
104623 - 2 DIVERSITY OF ANIMALS
 ความหลากหลายของสัตว์
4 (4-0-8)
104624 - 2 PALEONTOLOGY
 บรรพชีวินวิทยา
4 (4-0-8)
104625 - 2 PALEOBOTANY
 พฤกษศาสตร์บรรพกาล
4 (4-0-8)
104630 - 1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104631 - 1 CELL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104640 - 1 MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104641 - 2 ECOGENETICS
 นิเวศพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 2 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104643 - 3 ENVIRONMENTAL MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104644 - 1 MOLECULAR EVOLUTION
 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104645 - 1 EVOLUTIIONARY GENETICS
 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104651 - 2 ANIMAL CELL CULTURE PRINCIPLES AND TECHNIQUES
 หลักการและเทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
4 (2-6-4)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104661 - 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาทางด้านอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
104662 - 1 FOOD TOXICOLOGY
 พิษวิทยาด้านอาหาร
4 (4-0-8)
104711 - 2 HUMAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยามนุษย์
4 (4-0-8)
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104714 - 2 BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104716 - 1 TROPICAL FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้เขตร้อน
4 (4-0-8)
104718 - 1 WETLAND ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
4 (4-0-8)
104719 - 1 WILDLIFE ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า
4 (4-0-8)
104721 - 2 ADVANCED BIOSYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104722 - 2 SPECIES AND SPECIATION
 สปีชีส์และการเกิดสปีชีส์
3 (3-0-6)
104723 - 2 COEVOLUTION
 วิวัฒนาการประสาน
4 (4-0-8)
104724 - 2 PLANT GEOGRAPHY
 พฤกษภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104725 - 3 ZOOGEOGRAPHY
 สัตวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104731 - 3 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-6)
104732 - 2 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-6)
104733 - 1 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104740 - 3 RADIATION GENETICS
 รังสีพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104750 - 2 ADVANCED CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์ระดับสูง
4 (4-0-8)
104752 - 2 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER
 เซลล์และอณูชีววิทยาของมะเร็ง
4 (4-0-8)
104762 - 2 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมคุ้มกัน
4 (4-0-8)
104765 - 1 MEDICINAL NATURAL PLANTS AND DRUGS FROM NATURE
 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104794 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (0-12-12)
104795 - 3 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (0-12-12)
104796 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 หัวข้อพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (4-0-8)
104797 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 หัวข้อพิเศษชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (4-0-8)
104818 - 1 MARINE AND COASTAL ECOLOGY AND MANAGEMENT
 นิเวศวิทยาและการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
4 (4-0-8)
104819 - 1 ECOLOGICAL STATISTIC AND MODELING
 สถิติและการสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยา
4 (4-0-8)
104823 - 1 AQUATIC INSECTS
 แมลงน้ำ
4 (4-0-8)
104831 - 3 PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESS
 การตอบสนองของพืชต่อความเครียดทางสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104850 - 2 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104852 - 2 PRINCIPLES IN MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
104853 - 2 CELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION
 การสื่อสารในระดับเซลล์
3 (3-0-6)
104854 - 2 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
4 (2-6-4)
104855 - 2 PLANT GENETIC ENGINEERING
 พันธุวิศวกรรมพืช
3 (3-0-6)
104856 - 2 RNA INTERFERENCE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเร็นซ์
3 (3-0-6)
104857 - 2 MOLECULAR BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมโดยชีววิธีระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104858 - 1 ADVANCED PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชขั้นสูง
4 (4-0-8)
104861 - 1 GENETIC TOXICOLOGY
 พิษวิทยาพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104894 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (0-12-12)
104895 - 3 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (0-12-12)
104896 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 หัวข้อพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (4-0-8)
104897 - 2 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 หัวข้อพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
4 (4-0-8)

 1.3 Electives Courses (no less than) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
104686 - 2 SCIENTIFIC WRITING IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ในทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
104687 - 2 SCIENTIFIC RESEARCH UNDERSTANDING AND EVALUATION
 การทำความเข้าใจและประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
104766 - 1 BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF NANOMATERIALS
 ผลกระทบทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของวัสดุนาโน
3 (3-0-6)
104824 - 1 INVERTEBRATE DIVERSITY
 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104825 - 1 VERTEBRATE DIVERSITY
 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104882 - 2 ENVIRONMENTAL BIO-ENGINEERING
 ชีววิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104887 - 1 EFFECTIVE COMMUNICATION IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-2)
104888 - 1 ECOTOURISM AND MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
4 (4-0-8)

 1.4 Seminar Courses (no less than) รายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104891 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
1 (1-0-2)
104892 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
1 (1-0-2)
104893 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY III
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3
1 (1-0-2)

 1.5 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104898 - 2 PH.D. THESIS (SCHEME 2.2)
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
64 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.