หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
  : วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Major Course and/orElectives Courses วิชาเอก และ/หรือวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104611 - 1 FRESHWATER ECOLOGY
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด
4 (4-0-8)
104612 - 1 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104613 - 1 COASTAL ZONE AND MANGROVE ECOLOGY
 นิเวศวิทยาชายฝั่งและป่าชายเลน
4 (4-0-8)
104620 - 1 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 1 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 1 BIODIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
4 (3-3-6)
104630 - 1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104641 - 1 ECOGENETICS
 นิเวศพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 1 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (3-3-6)
104643 - 2 ENVIRONMENTAL MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104650 - 1 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104651 - 1 HIV INFECTION AND AIDS
 การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
3 (3-0-6)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104661 - 1 INDUSTRIAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาทางด้านอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
104662 - 1 FOOD TOXICOLOGY
 พิษวิทยาด้านอาหาร
4 (4-0-8)
104681 - 1 ENVIRONMENTAL AUDIT AND ECONOMICS
 การตรวจสอบและเศรษฐศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104682 - 1 ENVIRONMENTAL POLICIES AND LAWS
 นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104711 - 1 HUMAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยามนุษย์
4 (4-0-8)
104712 - 1 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-8)
104713 - 1 WETLAND ECOLOGY
 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ
4 (4-0-8)
104714 - 1 BIOLOGICAL CONTROL
 การควบคุมโดยชีววิธี
4 (4-0-8)
104721 - 1 ADVANCED SYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104722 - 1 SPECIES AND SPECIATION
 สปีชีส์และการเกิดสปีชีส์
3 (3-0-6)
104723 - 1 COEVOLUTION
 วิวัฒนาการประสาน
4 (4-0-8)
104724 - 1 PLANT GEOGRAPHY
 พฤกษภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104725 - 1 ZOOGEOGRAPHY
 สัตว์ภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104731 - 1 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-8)
104732 - 1 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-8)
104733 - 1 COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY
 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
4 (4-0-8)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104740 - 1 RADIATION GENETICS
 รังสีพันธุศาสตร์
4 (3-3-8)
104751 - 1 ENVIRONMENTAL CELL BIOLOGY
 เซลล์วิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104762 - 1 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมิต้านทาน
4 (4-0-8)
104781 - 1 ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CAMPAIGNS
 การศึกษาและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104782 - 1 ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING AND GIS
 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104783 - 1 ENVIRONMENTAL MONITORING AND RISK ASSESSMENT
 การติดตามตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104811 - 1 POPULATION AND COMMUNITY ECOLOGY
 นิเวศวิทยาประชากรและสังคม
4 (4-0-8)
104812 - 1 URBAN ECOLOGY
 นิเวศวิทยาเขตเมือง
4 (4-0-8)
104813 - 1 QUANTITATIVE ECOLOGY
 นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ
4 (4-0-8)
104814 - 1 TROPICAL PLANT ECOLOGY
 นิเวศวิทยาพืชเขตร้อน
4 (4-0-8)
104831 - 1 PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESS
 การตอบสนองของพืชต่อความกดดันจากสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104832 - 1 TROPICAL PLANT ECOPHYSIOLOGY
 นิเวศสรีรวิทยาของพืชเขตร้อน
4 (4-0-8)
104850 - 1 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104852 - 1 PRINCIPLES IN MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการเบื้องต้นของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
104853 - 1 CELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION
 การสื่อสารในระดับเซลล์
3 (3-0-6)
104861 - 1 GENETIC TOXICOLOGY
 พิษวิทยาพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104862 - 1 CHEMICAL RISK ASSESSMENT
 การประเมินความเสี่ยงของสารเคมี
3 (3-0-6)
104881 - 1 BIOLOGICAL METHODS FOR WASTE RECOVERY AND RECYCLING
 วิธีชีววิทยาสำหรับการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
4 (4-0-8)
104882 - 1 ENVIRONMENTAL BIOENGINEERING
 ชีววิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104894 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
4 (0-12-0)
104895 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ปัญหาพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (0-12-8)
104896 - 1 SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 หัวข้อพิเศษด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
3 (3-0-6)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104891 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY I
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
1 (1-0-2)
104892 - 1 SEMINAR IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY II
 สัมมนาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
1 (1-0-2)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104998 - 1 PH.D.THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.