หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  : วท.บ. (ชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course วิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course วิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course วิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 Social Sciences and Humanities Course วิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 126
 2.1 Core Courses วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101301 - 1 SCIENCE COLLOQUIUM
 เสวนาวิทยาศาสตร์
1 (1-0-6)
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
102113 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 เคมีพื้นฐาน 2
4 (4-0-8)
102114 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104108 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 หลักชีววิทยา 2
4 (4-0-8)
104109 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105101 - 1 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Core Courses (Major) วิชาแกนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102220 - 1 ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102221 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
103106 - 1 BIOSTATISTICS
 ชีวสถิติ
2 (2-0-4)
103141 - 1 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
108201 - 1 MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยา
4 (4-0-8)
108202 - 1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-0)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)

 2.3 Area of Concentration Course วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 64
 2.3.1 Compulsory Courses วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104203 - 1 GENETICS
 พันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104204 - 1 GENETICS LABORATORY
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-3-0)
104211 - 1 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104221 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
4 (4-0-8)
104222 - 1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
1 (0-3-0)
104241 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
4 (4-0-8)
104242 - 1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY LABORATORY
 ปฏิบัติการการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
1 (0-3-0)
104312 - 1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
2 (2-0-4)
104323 - 1 PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของพืช
4 (4-0-8)
104324 - 1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
1 (0-3-0)
104331 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104332 - 1 INVERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104333 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4 (4-0-8)
104334 - 1 VERTEBRATE ZOOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง
1 (0-3-0)
104335 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
 ชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
2 (2-0-4)
104336 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญของพืชและสัตว์
1 (0-3-0)
104351 - 1 ECOLOGY
 นิเวศวิทยา
4 (4-0-8)
104352 - 1 ECOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-3-0)
104361 - 1 EVOLUTION
 วิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104390 - 1 SENIOR PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)
104490 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
1 (0-3-0)

 2.3.2 Elective Course วิชาเลือกเฉพาะด้าน (เลือกเรียนรายวิชาป.ตรีไม่น้อยกว่า 4 นก. บัณฑิต สาขาชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 8 นก.)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104301 - 1 HUMAN GENETICS
 พันธุศาสตร์มนุษย์
4 (4-0-8)
104325 - 1 PLANT TAXONOMY
 อนุกรมวิธานพืช
4 (3-3-9)
104326 - 1 ECONOMIC BOTANY
 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
4 (4-0-8)
104327 - 1 PLANT CELL AND TISSUE CULTURE
 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
4 (3-3-9)
104328 - 1 PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
4 (4-0-8)
104337 - 1 INVERTEBRATE REPRODUCTION
 การสืบพันธุ์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (3-0-6)
104338 - 1 ENDOCRINOLOGY
 ระบบต่อมไร้ท่อ
3 (3-0-6)
104353 - 1 INDUSTRIAL ECOLOGY
 นิเวศอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
104355 - 1 ECOLOGICAL ECONOMICS
 นิเวศเศรษฐศาสตร์
4 (4-0-8)
104357 - 1 CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTERS
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104362 - 1 ANIMAL BEHAVIOR
 พฤติกรรมสัตว์
4 (4-0-8)
104371 - 1 BIOINFORMATICS
 ชีวสารสนเทศศาสตร์
4 (3-3-9)
104372 - 1 BIOETHICS
 ชีวจริยศาสตร์
4 (4-0-8)
104373 - 1 NATURAL BIOPOLYMERS AND BIOLOGICAL APPLICATIONS
 ชีวพอลิเมอร์ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
104374 - 1 PCR TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีพีซีอาร์
2 (2-0-4)
104600 - 1 ADVANCED ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
4 (4-0-8)
104601 - 3 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104603 - 3 CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
104604 - 3 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
104610 - 1 ADVANCED ECOLOGY
 นิเวศวิทยาระดับสูง
4 (3-3-6)
104612 - 2 TERRESTRIAL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาภาคพื้น
4 (4-0-8)
104615 - 2 SOIL ECOLOGY
 นิเวศวิทยาดิน
4 (4-0-8)
104620 - 2 BIODIVERSITY AND CONSERVATION
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
4 (4-0-8)
104621 - 2 BIOGEOGRAPHY
 ชีวภูมิศาสตร์
4 (4-0-8)
104622 - 2 DIVERSITY OF PLANTS
 ความหลากหลายของพืช
4 (3-3-6)
104623 - 2 DIVERSITY OF ANIMALS
 ความหลากหลายของสัตว์
4 (4-0-8)
104624 - 2 PALEONTOLOGY
 บรรพชีวินวิทยา
4 (4-0-8)
104625 - 2 PALEOBOTANY
 พฤกษศาสตร์บรรพกาล
4 (4-0-8)
104630 - 1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104631 - 1 CELL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของเซลล์
4 (4-0-8)
104640 - 1 MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104642 - 2 POPULATION GENETICS
 ประชากรพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104644 - 1 MOLECULAR EVOLUTION
 วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
3 (3-0-6)
104645 - 1 EVOLUTIIONARY GENETICS
 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ
4 (4-0-8)
104660 - 1 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104662 - 1 FOOD TOXICOLOGY
 พิษวิทยาด้านอาหาร
4 (4-0-8)
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
104721 - 2 ADVANCED BIOSYSTEMATICS
 การจัดระบบสิ่งมีชีวิตระดับสูง
4 (3-3-6)
104731 - 3 ENVIRONMENTAL PLANT PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของพืช
4 (3-3-6)
104732 - 2 ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์
4 (3-3-6)
104734 - 1 AVIAN PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
3 (3-0-6)
104762 - 2 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมคุ้มกัน
4 (4-0-8)
104765 - 1 MEDICINAL NATURAL PLANTS AND DRUGS FROM NATURE
 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104852 - 2 PRINCIPLES IN MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
104854 - 2 TECHNIQUES IN MOLECULAR BIOLOGY
 เทคนิคทางอณูชีววิทยา
4 (2-6-4)
104856 - 2 RNA INTERFERENCE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเร็นซ์
3 (3-0-6)
108601 - 2 GRADUATE MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
108610 - 1 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108710 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108712 - 1 BACTERIAL CELL MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
 อณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของเซลล์แบคทีเรีย
4 (4-0-12)
108730 - 2 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 3 IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
4 (4-0-8)
115601 - 1 RESEARCH METHODS AND MEDICAL STATISTICS
 วิธีวิจัยและสถิติทางการแพทย์
4 (4-0-12)
115621 - 1 INTEGRATED PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-9)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115702 - 1 MOLECULAR AND CELLULAR RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล
2 (1-3-4)
115703 - 1 BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวช
2 (1-3-4)
115704 - 1 BIOSAFETY
 ชีวความปลอดภัย
2 (2-0-6)
115706 - 1 BIOMEDICAL INFORMATICS
 สารสนเทศชีวเวช
2 (2-0-6)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)

 3. Cooperative Education Course/Research Project Course (no less than) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 3.1 Pre-cooperative Education Course เตรียมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)

 3.2 Cooperative Education Course/Research Project Course สหกิจศึกษาหรือโครงการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
104492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.