หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  : วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท) (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) (no less than) แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 1.1 Electives Courses (no less than) วิชาเลือก (ลงทะเบียนเรียนรหัส 1037xx หรือ 1038xx) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103612 - 1 APPLICATIONS OF DISCRETE MATHEMATICS
 การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
4 (4-0-12)
103622 - 2 MEASURE THEORY
 ทฤษฎีเมเซอร์
4 (4-0-12)
103623 - 2 FOURIER SERIES AND TRANSFORMS
 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
4 (4-0-12)
103624 - 3 PROBABILITY AND RANDOM PROCESS
 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
4 (4-0-12)
103632 - 2 PRINCIPLES OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103641 - 2 TIME SERIES ANALYSIS AND FORECASTING
 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
4 (4-0-12)
103642 - 2 STATISTICAL INFERENCE
 สถิติเชิงอนุมาน
4 (4-0-12)
103643 - 2 OPERATIONS RESEARCH
 การวิจัยดำเนินการ
4 (4-0-12)
103652 - 2 COMPUTER TOOLS FOR MATHEMATICAL RESEARCH
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103653 - 2 NUMERICAL METHODS FOR SOLVING PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103654 - 2 FINITE ELEMENT METHOD
 วิธีสมาชิกจำกัด
4 (4-0-12)
103655 - 2 APPLIED NUMERICAL ANALYSIS
 การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103656 - 2 COLLOCATION MESHLESS METHOD
 ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชั่น
4 (4-0-12)
103716 - 1 SELECTED TOPICS IN ALGEBRA
 หัวข้อที่เลือกสรรทางพีชคณิต
4 (4-0-12)
103717 - 1 SELECTED TOPICS IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103718 - 1 SELECTED TOPICS IN NUMBER THEORY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจำนวน
4 (4-0-12)
103719 - 1 SELECTED TOPICS IN COMBINATORICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
4 (4-0-12)
103721 - 3 STOCHASTIC ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
4 (4-0-12)
103729 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103731 - 2 GROUP ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103739 - 1 SELECTED TOPICS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103741 - 2 MATHEMATICS OF FINANCIAL DERIVATIVES
 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
4 (4-0-12)
103743 - 1 CONTINUOUS MODELS IN FINANCE
 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
4 (4-0-12)
103748 - 1 SELECTED TOPICS IN PROBABILITY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น
4 (4-0-12)
103749 - 1 SELECTED TOPICS IN STATISTICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ
4 (4-0-12)
103758 - 1 SELECTED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103761 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103762 - 2 CLASSICAL MODELS OF CONTINUUM MECHANICS
 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103763 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF FLUID MECHANICS
 หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล
4 (4-0-12)
103768 - 1 SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103772 - 1 LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
4 (4-0-12)
103787 - 1 SELECTED TOPICS IN GEOMETRY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเรขาคณิต
4 (4-0-12)
103788 - 1 SELECTED TOPICS IN MATHEMATICS IN MODERN TECHNOLOGY
 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
4 (4-0-12)
103789 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-12)
103828 - 1 ADVANCED TOPICS IN FUNCTIONAL ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-12)
103829 - 1 ADVANCED TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103839 - 1 ADVANCED TOPICS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103848 - 1 ADVANCED TOPICS IN MATHEMATICS OF FINANCE
 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน
4 (4-0-12)
103858 - 1 ADVANCED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103868 - 1 ADVANCED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103888 - 1 ADVANCED TOPICS IN MATHEMATICS IN MODERN TECHNOLOGY
 หัวข้อชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
4 (4-0-12)
103889 - 1 ADVANCED TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-12)
204646 - 1 DATA MANAGEMENT TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
3 (3-0-6)
204647 - 1 DATA SECURITY
 ความมั่นคงของข้อมูล
3 (3-0-6)
204648 - 1 DATA ANALYTICS
 การวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
204903 - 1 SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 หัวข้อคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
204908 - 1 SPECIAL TOPICS 1
 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-6)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103891 - 2 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-9)
103991 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-9)

 1.3 Dissertation (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103999 - 1 PH.D. THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination สอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.