หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก 1 (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Scheme A1: Conducting research leading to a thesis แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 1.1 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103799 - 1 M.SC. THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
45 (0-0-0)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103691 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
103791 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-9)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.