หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  : วท.บ. (คณิตศาสตร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 General Education Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 General Education Course (Social Sciences and Humanities Course) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์)หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 114
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 49
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101301 - 1 SCIENCE COLLOQUIUM
 เสวนาวิทยาศาสตร์
1 (1-0-6)
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
102113 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 เคมีพื้นฐาน 2
4 (4-0-8)
102114 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
103141 - 1 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
103251 - 1 SCIENTIFIC COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
4 (3-3-6)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104108 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 หลักชีววิทยา 2
4 (4-0-8)
104109 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105001 - 1 ELEMENTARY PHYSICS
 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
105101 - 1 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Area of Concentration Course (Compulsory Courses) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103210 - 1 PRINCIPLES OF MATHEMATICS
 หลักการทางคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103212 - 1 LINEAR ALGEBRA I
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 (4-0-8)
103213 - 1 ABSTRACT ALGEBRA
 พีชคณิตนามธรรม
4 (4-0-8)
103221 - 1 ADVANCED CALCULUS
 แคลคูลัสขั้นสูง
4 (4-0-8)
103222 - 1 ANALYSIS I
 การวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103223 - 1 ANALYSIS II
 การวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
103231 - 1 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 (4-0-8)
103252 - 1 NUMERICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-8)
103311 - 1 LINEAR ALGEBRA II
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4 (4-0-8)
103321 - 1 COMPLEX VARIABLES
 ตัวแปรเชิงซ้อน
4 (4-0-8)
103322 - 1 TOPOLOGY
 ทอพอโลยี
4 (4-0-8)
103331 - 1 DIFFERENTIAL EQUATIONS II
 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4 (4-0-8)
103341 - 1 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
4 (4-0-8)
103390 - 1 SEMINAR IN MATHEMATICS
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
1 (1-0-3)
103392 - 1 PROJECT
 โครงงาน
4 (0-12-0)

 2.3 Area of Concentration Course (Elective Course) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103312 - 1 TOPICS IN THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103313 - 1 NUMBER THEORY
 ทฤษฎีจำนวน
4 (4-0-8)
103314 - 1 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์วิยุต
4 (4-0-8)
103361 - 1 MATHEMATICS FOR FINANCE
 คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
4 (4-0-8)
103362 - 1 THE THEORY OF INTEREST
 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4 (4-0-8)
103411 - 1 TOPICS IN GEOMETRY
 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
4 (4-0-8)
103412 - 1 TOPICS IN ALGEBRA
 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
4 (4-0-8)
103421 - 1 TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
4 (4-0-8)
103422 - 1 TOPICS IN APPLIED ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
4 (4-0-8)
103441 - 1 TOPICS IN PROBABILITY
 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
4 (4-0-8)
103451 - 1 INTRODUCTION TO NUMERICAL COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น
4 (4-0-8)
103452 - 1 TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-8)
103461 - 1 TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
103462 - 1 TOPICS IN MATHEMATICAL MODELING
 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103463 - 1 TOPICS IN MATHEMATICAL FINANCE
 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
4 (4-0-8)

 3. Cooperative Education Course and Research Project Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
103491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
103492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.