หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  : วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (ตรี)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 1.1 Electives Courses วิชาเลือก ระดับ 700 ขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 16 นก.หน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103643 - 1 OPTIMIZATION METHODS IN FINACE I
 วิธีการค่าเหมาะที่สุดในทางการเงิน 1
4 (4-0-12)
103711 - 1 APPLIED GROUP REPRESENTATION THEORY
 ทฤษฎีตัวแทนกลุ่มและการประยุกต์
4 (4-0-12)
103721 - 1 REAL ANALYSIS II
 การวิเคราะห์เชิงจริง II
4 (4-0-12)
103722 - 1 APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS II
 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ II
4 (4-0-12)
103723 - 1 MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF SIGNAL PROCESSING
 รากฐานของกระบวนการสัญญาณเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103724 - 1 TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 เรื่องในกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103725 - 1 HARMONIC FUNCTION THEORY
 ทฤษฎีฟังก์ชันฮาร์มอนิก
4 (4-0-12)
103726 - 1 TOPICS IN ANALYSIS
 เรื่องในวิชาการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103727 - 1 TOPICS IN FUNCTIONAL ANALYSIS
 เรื่องในวิชาการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-12)
103731 - 1 ADVANCED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยชั้นสูง
4 (4-0-12)
103732 - 1 GROUP ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 กลุ่มวิเคราะห์ของสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103733 - 1 TOPICS IN THEORY OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 เรื่องในทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103734 - 1 TOPICS IN CONTROL THEORY
 เรื่องในทฤษฎีการควบคุม
4 (4-0-12)
103735 - 1 INTRODUCTION TO TURBULENCE FLOWS
 การไหลปั่นป่วนเบื้องต้น
4 (4-0-12)
103736 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF FLUID MECHANICS
 หลักของกลศาสตร์ของไหลเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103741 - 1 APPLIED DIFFERENTIAL GEOMETRY
 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
4 (4-0-12)
103742 - 1 ALGEBRAIC TOPOLOGY
 โทโพโลยีพีชคณิต
4 (4-0-12)
103744 - 1 FINANCIAL TIME SERIES
 อนุกรมเวลาเชิงการเงิน
4 (4-0-12)
103745 - 1 RISK MANAGEMENT
 การบริหารความเสี่ยง
4 (4-0-12)
103746 - 1 OPTIMIZATION METHODS IN FINANCE II
 วิธีการค่าเหมาะที่สุดในทางการเงิน 2
4 (4-0-12)
103751 - 1 COMPUTATIONAL NUMERICAL METHODS
 วิธีการเชิงตัวเลขแบบคำนวณ
4 (4-0-12)
103752 - 1 TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 เรื่องในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103753 - 1 TOPICS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 เรื่องในพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)
103754 - 1 COMPUTATIONAL METHODS OF LINEAR ALGEBRA
 วิธีการคำนวณของพีชคณิตเชิงเส้น
4 (4-0-12)
103771 - 1 NON-LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันวินาศภัย
4 (4-0-12)
103772 - 1 LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
4 (4-0-12)
103773 - 1 LOSS RESERVING METHOD IN INSURANCE
 วิธีการเงินสำรองเผื่อการสูญเสียในการประกันภัย
4 (4-0-12)
103774 - 1 INTEREST RATE MODELS
 ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย
4 (4-0-12)
103775 - 1 THE CREDIBILITY THEORY
 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
4 (4-0-12)
103781 - 1 MATHEMATICAL MODELING
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103782 - 1 STOCHASTIC CALCULUS
 แคลคูลัสเฟ้นสุ่ม
4 (4-0-12)
103783 - 1 MATHEMATICS OF FINANCIAL DERIVATIVES
 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
4 (4-0-12)
103784 - 1 STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND INVESTMENT
 การควบคุมเฟ้นสุ่มเหมาะที่สุดและการลงทุน
4 (4-0-12)
103785 - 1 CONTINUOUS MODEL IN FINANCE
 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
4 (4-0-12)
103790 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
1 (1-0-9)
103811 - 1 ADVANCED TOPICS IN ALGEBRA
 เรื่องขั้นสูงในวิชาพีชคณิต
4 (4-0-12)
103821 - 1 ADVANCED TOPICS IN ANALYSIS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103831 - 1 ADVANCED TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-12)
103852 - 1 ADVANCED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103861 - 1 ADVANCED TOPICS IN OPTIMIZATION THEORY
 เรื่องขั้นสูงในวิชาทฤษฏีเหมาะที่สุด
4 (4-0-12)

 1.2 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103891 - 1 PH.D.THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.