หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์ประยุกต์

 1   สำหรับผู้จบปริญญาตรีหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.2   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103621 - 1 REAL ANALYSIS I
 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
4 (4-0-12)
103622 - 1 APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS I
 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 1
4 (4-0-12)
103654 - 1 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103790 - 1 SEMINAR
 สัมมนา
1 (1-0-9)

 1.3   วิชาเลือก ระดับ 600 ขึ้นไปหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103611 - 1 GRAPH THEORY
 ทฤษฎีกราฟ
4 (4-0-12)
103623 - 1 FOURIER SERIES AND TRANSFORMS
 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
4 (4-0-12)
103624 - 1 WAVELET THEORY
 ทฤษฎีเวฟเล็ต
4 (4-0-12)
103631 - 1 ADVANCED ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
103632 - 1 CLASSICAL MECHANICS
 กลศาสตร์แผนเดิม
4 (4-0-12)
103633 - 1 QUANTUM MECHANICS
 กลศาสตร์ควอนตัม
4 (4-0-12)
103634 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103635 - 1 CLASSICAL MODELS OF CONTINUUM MECHANICS
 ตัวแบบของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
103637 - 1 INTRODUCTION TO OPTIMAL CONTROL
 การควบคุมเหมาะสมที่สุดเบื้องต้น
4 (4-0-12)
103638 - 1 PRINCIPLES OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หลักของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103641 - 1 DIFFERENTIAL GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ของเส้นโค้งและพื้นผิว
4 (4-0-12)
103642 - 1 ALGEBRAIC CURVES
 เส้นโค้งพีชคณิต
4 (4-0-12)
103643 - 1 OPTIMIZATION METHODS IN FINACE I
 วิธีการค่าเหมาะที่สุดในทางการเงิน 1
4 (4-0-12)
103651 - 1 NUMERICAL TREATMENT OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 การพิจารณาเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103652 - 1 FINITE ELEMENT METHOD
 วิธีการธาตุมูลจำกัด
4 (4-0-12)
103653 - 1 INTRODUCTION TO VECTOR AND PARALLEL COMPUTING
 การแนะนำสู่การคำนวณเชิงเวกเตอร์และเชิงขนาน
4 (4-0-12)
103655 - 1 COMPUTER NUMERICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์
4 (4-0-12)
103661 - 1 LINEAR PROGRAMMING AND APPLICATIONS
 กำหนดการเชิงเส้นแและการประยุกต์
4 (4-0-12)
103662 - 1 NONLINEAR PROGRAMMING
 กำหนดการไม่เป็นเชิงเส้น
4 (4-0-12)
103671 - 1 GEOMETRIC MODELING
 ตัวแบบเชิงเลขาคณิต
4 (4-0-12)
103672 - 1 MATHEMATICAL METHODS IN COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN
 วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ในงานออกแบบเชิงเรขาคณิตด้วยคอมพิวเตอร์
4 (4-0-12)
103681 - 1 COMPUTER TOOLS FOR MATHEMATICAL RESEARCH
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
4 (3-3-12)
103682 - 1 PROBABILITY AND RANDOM PROCESS
 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
4 (4-0-12)
103683 - 1 COMPUTATIONAL METHODS FOR FINANCE
 วิธีการคณนาสำหรับการเงิน
4 (4-0-12)
103711 - 1 APPLIED GROUP REPRESENTATION THEORY
 ทฤษฎีตัวแทนกลุ่มและการประยุกต์
4 (4-0-12)
103721 - 1 REAL ANALYSIS II
 การวิเคราะห์เชิงจริง II
4 (4-0-12)
103722 - 1 APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS II
 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ II
4 (4-0-12)
103723 - 1 MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF SIGNAL PROCESSING
 รากฐานของกระบวนการสัญญาณเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103724 - 1 TOPICS IN SIGNAL PROCESSING
 เรื่องในกระบวนการสัญญาณ
4 (4-0-12)
103725 - 1 HARMONIC FUNCTION THEORY
 ทฤษฎีฟังก์ชันฮาร์มอนิก
4 (4-0-12)
103726 - 1 TOPICS IN ANALYSIS
 เรื่องในวิชาการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103727 - 1 TOPICS IN FUNCTIONAL ANALYSIS
 เรื่องในวิชาการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-12)
103731 - 1 ADVANCED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยชั้นสูง
4 (4-0-12)
103732 - 1 GROUP ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 กลุ่มวิเคราะห์ของสมการเชิงอนุพันธ์
4 (4-0-12)
103733 - 1 TOPICS IN THEORY OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 เรื่องในทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103734 - 1 TOPICS IN CONTROL THEORY
 เรื่องในทฤษฎีการควบคุม
4 (4-0-12)
103735 - 1 INTRODUCTION TO TURBULENCE FLOWS
 การไหลปั่นป่วนเบื้องต้น
4 (4-0-12)
103736 - 1 MATHEMATICAL PRINCIPLES OF FLUID MECHANICS
 หลักของกลศาสตร์ของไหลเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103741 - 1 APPLIED DIFFERENTIAL GEOMETRY
 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
4 (4-0-12)
103742 - 1 ALGEBRAIC TOPOLOGY
 โทโพโลยีพีชคณิต
4 (4-0-12)
103744 - 1 FINANCIAL TIME SERIES
 อนุกรมเวลาเชิงการเงิน
4 (4-0-12)
103745 - 1 RISK MANAGEMENT
 การบริหารความเสี่ยง
4 (4-0-12)
103746 - 1 OPTIMIZATION METHODS IN FINANCE II
 วิธีการค่าเหมาะที่สุดในทางการเงิน 2
4 (4-0-12)
103751 - 1 COMPUTATIONAL NUMERICAL METHODS
 วิธีการเชิงตัวเลขแบบคำนวณ
4 (4-0-12)
103752 - 1 TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 เรื่องในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103753 - 1 TOPICS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 เรื่องในพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)
103754 - 1 COMPUTATIONAL METHODS OF LINEAR ALGEBRA
 วิธีการคำนวณของพีชคณิตเชิงเส้น
4 (4-0-12)
103771 - 1 NON-LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันวินาศภัย
4 (4-0-12)
103772 - 1 LIFE INSURANCE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
4 (4-0-12)
103773 - 1 LOSS RESERVING METHOD IN INSURANCE
 วิธีการเงินสำรองเผื่อการสูญเสียในการประกันภัย
4 (4-0-12)
103774 - 1 INTEREST RATE MODELS
 ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย
4 (4-0-12)
103775 - 1 THE CREDIBILITY THEORY
 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
4 (4-0-12)
103781 - 1 MATHEMATICAL MODELING
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
4 (4-0-12)
103782 - 1 STOCHASTIC CALCULUS
 แคลคูลัสเฟ้นสุ่ม
4 (4-0-12)
103783 - 1 MATHEMATICS OF FINANCIAL DERIVATIVES
 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
4 (4-0-12)
103784 - 1 STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL AND INVESTMENT
 การควบคุมเฟ้นสุ่มเหมาะที่สุดและการลงทุน
4 (4-0-12)
103785 - 1 CONTINUOUS MODEL IN FINANCE
 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
4 (4-0-12)
103811 - 1 ADVANCED TOPICS IN ALGEBRA
 เรื่องขั้นสูงในวิชาพีชคณิต
4 (4-0-12)
103821 - 1 ADVANCED TOPICS IN ANALYSIS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาการวิเคราะห์
4 (4-0-12)
103831 - 1 ADVANCED TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-12)
103852 - 1 ADVANCED TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 เรื่องขั้นสูงในวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103861 - 1 ADVANCED TOPICS IN OPTIMIZATION THEORY
 เรื่องขั้นสูงในวิชาทฤษฏีเหมาะที่สุด
4 (4-0-12)

 1.4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103791 - 1 MASTER'S THESIS
 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
16 (0-0-9)

 2   การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3   อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.