หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  : วท.บ. (คณิตศาสตร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : คณิตศาสตร์-2560

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202282 - 1 LOVE YOURSELF
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 112
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102101 - 2 CHEMISTRY I
 เคมี 1
3 (3-0-6)
102102 - 1 CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
102103 - 2 CHEMISTRY II
 เคมี 2
3 (3-0-6)
102104 - 1 CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
103121 - 1 ANALYTICAL CALCULUS I
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103122 - 1 ANALYTICAL CALCULUS II
 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
103141 - 2 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
103251 - 2 SCIENTIFIC COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
4 (3-3-6)
104171 - 1 BIOLOGY I
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
104172 - 1 BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104173 - 1 BIOLOGY II
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
104174 - 1 BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105111 - 2 MECHANICS AND HEAT
 กลศาสตร์และความร้อน
3 (3-0-6)
105112 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3 (3-0-6)
105196 - 1 MECHANICS AND HEAT LABORATORY
 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1 (0-3-0)
105197 - 1 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1 (0-3-0)

 2.2 Area of Concentration Course (Compulsory Courses) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103115 - 1 PRINCIPLES OF MATHEMATICS
 หลักการทางคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103212 - 2 LINEAR ALGEBRA I
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 (4-0-8)
103213 - 2 ABSTRACT ALGEBRA
 พีชคณิตนามธรรม
4 (4-0-8)
103221 - 2 ADVANCED CALCULUS
 แคลคูลัสขั้นสูง
4 (4-0-8)
103222 - 2 ANALYSIS I
 การวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
103223 - 2 ANALYSIS II
 การวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
103224 - 1 COMPLEX VARIABLES
 ตัวแปรเชิงซ้อน
4 (4-0-8)
103231 - 1 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 (4-0-8)
103232 - 1 DIFFERENTIAL EQUATIONS II
 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4 (4-0-8)
103252 - 2 NUMERICAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-8)
103342 - 1 PROBABILITY THEORY
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4 (4-0-8)
103394 - 1 SEMINAR IN MATHEMTICS I
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1 (1-0-3)
103395 - 1 SEMINAR IN MATHEMATICS II
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
1 (1-0-3)
103490 - 1 PROJECT
 โครงงาน
4 (0-12-0)

 2.3 Area of Concentration Course (Elective Course) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103311 - 2 LINEAR ALGEBRA II
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4 (4-0-8)
103312 - 2 TOPICS IN THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103313 - 2 NUMBER THEORY
 ทฤษฎีจำนวน
4 (4-0-8)
103314 - 2 DISCRETE MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์วิยุต
4 (4-0-8)
103322 - 2 TOPOLOGY
 ทอพอโลยี
4 (4-0-8)
103323 - 1 MULTIVARIABLE ANALYSIS
 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
4 (4-0-8)
103343 - 1 STATISTICAL FORECASTING TECHNIQUES
 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
4 (4-0-8)
103344 - 1 REGRESSION ANALYSIS
 การวิเคราะห์การถดถอย
4 (4-0-8)
103351 - 1 INTRODUCTION TO THE COLLOCATION MESHLESS METHOD
 ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชั่นขั้นแนะนำ
4 (4-0-8)
103361 - 1 MATHEMATICS FOR FINANCE
 คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
4 (4-0-8)
103362 - 1 THE THEORY OF INTEREST
 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4 (4-0-8)
103411 - 1 TOPICS IN GEOMETRY
 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
4 (4-0-8)
103412 - 1 TOPICS IN ALGEBRA
 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
4 (4-0-8)
103421 - 1 TOPICS IN ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
4 (4-0-8)
103422 - 1 TOPICS IN APPLIED ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
4 (4-0-8)
103441 - 1 TOPICS IN PROBABILITY
 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
4 (4-0-8)
103442 - 1 TOPICS IN STATISTICS
 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
4 (4-0-8)
103452 - 1 TOPICS IN NUMERICAL ANALYSIS
 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4 (4-0-8)
103461 - 1 TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS
 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
103462 - 1 TOPICS IN MATHEMATICAL MODELING
 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
4 (4-0-8)
103463 - 1 TOPICS IN MATHEMATICAL FINANCE
 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
4 (4-0-8)
103621 - 3 FUNCTIONAL ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 (4-0-8)
103622 - 3 MEASURE THEORY
 ทฤษฎีเมเชอร์
4 (4-0-8)
103631 - 3 ADVANCED ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4 (4-0-8)
103632 - 2 PRINCIPLES OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4 (4-0-12)
103651 - 3 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4 (4-0-12)
103761 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205504 - 2 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2 (2-0-4)
205505 - 1 SERVICE DESIGN
 การออกแบบการบริการ
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205512 - 2 MANAGING A GROWING VENTURE
 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3 (3-0-6)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)

 3. Cooperative Education Course and Research Project Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
103393 - 1 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
103492 - 2 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)
103493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION 2
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำรายวิชาที่นศ.ควรเลือก 101303 202292 และ 235377) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.