หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
  : วท.ด. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี-แบบ 2 (ตรี) (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 1.1 Compulsory Courses หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102621 - 2 INORGANIC REACTIONS IN AQUEOUS AND NON-AQUEOUS MEDIA
 ปฏิกิริยาอนินทรีย์ในน้ำและตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
3 (3-0-9)
102622 - 1 SYMMETRY AND MOLECULAR ORBITAL THEORY
 สมมาตรและทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล
3 (3-0-9)
102623 - 1 COORDINATION CHEMISTRY
 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3 (3-0-9)
102624 - 1 SOLID STATE CHEMISTRY
 เคมีสถานะของแข็ง
3 (3-0-9)
102625 - 1 POROUS MATERIALS
 วัสดุอนินทรีย์พรุน
3 (3-0-9)
102626 - 1 PHYSICAL METHODS FOR CHARACTERIZATION OF INORGANIC MATERIALS
 วิธีทางกายภาพในการวิเคราะห์วัสดุอนินทรีย์
3 (3-0-9)
102631 - 2 PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส์
4 (4-0-12)
102632 - 1 INSIGHT INTO ORGANIC REACTION MECHANISMS
 กลไกการเกิดปฏิกิริยาอินทรีย์เชิงลึก
3 (3-0-9)
102633 - 1 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS
 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุสารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
102641 - 2 ANALYTICAL SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102642 - 1 ANALYTICAL SEPARATION TECHNIQUES
 เทคนิคการแยกสารทางเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102643 - 1 ANALYTICAL ELECTROCHEMISTRY
 เคมีไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102651 - 2 QUANTUM CHEMISTRY
 เคมีควอนตัม
4 (4-0-12)
102652 - 1 ADVANCED CHEMICAL THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์เคมีขั้นสูง
3 (3-0-9)
102653 - 1 ADVANCED CHEMICAL KINETICS
 จลนพลศาสตร์เคมีขั้นสูง
2 (2-0-6)
102654 - 1 QUANTUM SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีเชิงควอนตัม
2 (2-0-6)
102655 - 1 QUANTUM MECHANICAL CALCULATIONS
 การคำนวณเชิงกลศาสตร์ควอนตัม
2 (2-0-6)
102656 - 1 QUANTUM CHEMISTRY FOR SOLIDS
 เคมีควอนตัมสำหรับของแข็ง
3 (3-0-9)

 1.2 Electives Courses หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102711 - 3 SCIENTIFIC INFORMATION ACCESS
 การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-6)
102712 - 3 SCIENTIFIC WRITING AND PRESENTATION
 การเขียนและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-6)
102713 - 3 ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING FOR SCIENTIFIC RESEARCH
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
102714 - 3 CHEMICAL AND LABORATORY SAFETY
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ
1 (1-0-3)
102721 - 3 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน
3 (3-0-9)
102722 - 3 FUNCTIONAL MATERIALS
 วัสดุหน้าที่พิเศษ
3 (3-0-9)
102723 - 4 HETEROGENEOUS CATALYSIS
 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
3 (3-0-9)
102724 - 3 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102725 - 3 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102726 - 2 FRONTIERS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอนินทรีย์แนวใหม่ 1
3 (3-0-9)
102727 - 2 FRONTIERS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอนินทรีย์แนวใหม่ 2
3 (3-0-9)
102731 - 2 CARBON-CARBON BOND FORMING REACTIONS
 ปฏิกิริยาการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน
3 (3-0-9)
102732 - 3 TRANSFORMATIONS OF FUNCTIONAL GROUPS
 การแปลงหมู่ฟังก์ชัน
3 (3-0-9)
102733 - 3 ORGANIC SYNTHESIS
 อินทรียสังเคราะห์
3 (3-0-9)
102734 - 3 CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102735 - 3 HETEROCYCLIC CHEMISTRY
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3 (3-0-9)
102736 - 2 NATURAL PRODUCTS ISOLATION
 การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102737 - 2 INTRODUCTION TO MEDICINAL CHEMISTRY
 เคมีทางยาเบื้องต้น
3 (3-0-9)
102738 - 2 POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102739 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102741 - 3 SAMPLE PREPARATION TECHNIQUES IN ANALYTICAL CHEMISTRY
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
3 (3-0-9)
102742 - 3 ADVANCED INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือขั้นสูง
1 (0-3-3)
102743 - 3 POLYMER CHARACTERIZATION
 การวิเคราะห์พอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102744 - 3 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102745 - 2 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-9)
102746 - 2 FRONTIERS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 เคมีวิเคราะห์แนวใหม่ 1
3 (3-0-9)
102747 - 2 FRONTIERS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 เคมีวิเคราะห์แนวใหม่ 2
3 (3-0-9)
102751 - 3 SURFACE CHEMISTRY
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-9)
102752 - 3 PHYSICAL CHEMISTRY OF POLYMERS
 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102753 - 3 FUNDAMENTAL AND METHODOLOGY OF MODERN ELECTROCHEMISTRY
 พื้นฐานและวิธีการของเคมีไฟฟ้าแผนใหม่
3 (3-0-9)
102754 - 3 NUMERICAL METHODS FOR CHEMISTRY
 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักเคมี
3 (3-0-9)
102755 - 3 COMPUTER PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
102756 - 2 MOLECULAR MODELLING TECHNIQUES
 เทคนิคการจำลองแบบโมเลกุล
3 (3-0-9)
102757 - 1 COMPUTATIONAL NANOTECHNOLOGY
 นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ
3 (3-0-9)
102758 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY/COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์/เคมีเชิงคำนวณ 1
3 (3-0-9)
102759 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY/COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์/เคมีเชิงคำนวณ 2
3 (3-0-9)
102761 - 3 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
102762 - 3 CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY
 ผลิกศาสตร์เชิงเคมี
3 (3-0-9)
102763 - 3 POLYMERS AND APPLICATIONS
 พอลิเมอร์และการประยุกต์
3 (3-0-9)
102764 - 2 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-9)
102765 - 3 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3 (3-0-9)
102766 - 2 FRONTIERS IN APPLIED CHEMISTRY I
 เคมีประยุกต์แนวใหม่ 1
3 (3-0-9)
102767 - 2 FRONTIERS IN APPLIED CHEMISTRY II
 เคมีประยุกต์แนวใหม่ 2
3 (3-0-9)
102831 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102832 - 1 FRONTIERS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์แนวใหม่ 1
3 (3-0-9)
102833 - 1 FRONTIERS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์แนวใหม่ 2
3 (3-0-9)
102851 - 1 FRONTIERS IN PHYSICAL CHEMISTRY/COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 เคมีเชิงฟิสิกส์/เคมีเชิงคำนวณแนวใหม่ 1
3 (3-0-9)
102852 - 1 FRONTIERS IN PHYSICAL CHEMISTRY/COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 เคมีเชิงฟิสิกส์/เคมีเชิงคำนวณแนวใหม่ 2
3 (3-0-9)

 1.3 Seminar Courses หมวดวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102981 - 2 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (0-1-9)
102982 - 2 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (0-1-9)
102983 - 2 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (0-1-9)
102984 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (0-1-9)

 1.4 Dissertation วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102991 - 1 THESIS
 วิทยานิพนธ์
60 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.